Nový školní rok 2020/2021

Zahájení nového školního roku 2020/2021 proběhne v úterý 1. září v 8:00 hodin.

Všichni žáci prvních ročníků zahájí studium v učebnách budovy školy se svými třídními učiteli.

Žádáme doprovázející osoby, aby z důvodu zvýšených hygienických opatření nevstupovaly do budovy!

Žáci 2. až 4. ročníku maturitního oboru Sociální činnost zahájí školní rok s třídními učiteli v učebnách v budově školy.

Žáci druhých a třetích ročníků technických oborů Automechanik a Opravář zemědělských strojů zahájí výuku v dílnách odborného výcviku školením BOZP.

Po zahájení během prvního dne školního roku proběhne také focení tříd s třídními učiteli.

Domov mládeže bude pro ubytované žáky zpřístupněn 1. 9. 2020 od 6:00 hodin.

Školní jídelna bude v provozu pro ubytované žáky počínaje obědem 1. 9. 2020. Ostatní žáci se mohou stravovat od 2. 9. 2020.

Od 2. září 2020 probíhá výuka podle sudého týdne rozvrhu (ve škole 1. O, 2. A, 3. O; na odborném výcviku 1. A, 2. O, 3. A).

Přejeme všem žákům i rodičům pevné zdraví a úspěšný vstup do nového školního roku!

 

Vynikající výsledky letošních maturit na naší škole

Trend úspěšných výsledků maturitních zkoušek posledních tří let na naší škole pokračuje! V letech 2018 a 2019 úspěšně odmaturovali všichni žáci oboru Sociální činnost a v každém roce někteří také s vyznamenáním. Letošní výsledky maturit však znamenají nejúspěšnější rok v celé historii tohoto maturitního oboru na naší škole!  Počet absolventů maturujících s vyznamenáním stoupl na 39 %! Všem žákům děkujeme za vzornou přípravu a protože většina z nich chce dále studovat na vysoké škole, přejeme jim mnoho úspěchů v dalším studiu. Děkujeme také všem učitelům, kteří žáky distančně připravovali k maturitě v letošním náročném období uzavřených škol.

Pro případné zájemce o studium úspěšného maturitního oboru Sociální činnost na naší škole přinášíme také dobrou zprávu. Máme poslední volná místa a tak stále přijímáme přihlášky do druhého kola přijímacího řízení. Do 30. června 2020!

Otevření školy pro žáky závěrečných ročníků studia od 11. května 2020

Od 11. května 2020 mají žáci posledních ročníků studia všech oborů naší školy možnost absolvovat ve škole či dílnách školy konzultace k maturitním předmětům, odbornému výcviku a předmětům pro závěrečné zkoušky. Jejich přítomnost na konzultacích ve škole je dobrovolná.

Konkrétní rozpis konzultací byl žákům i jejich zákonných zástupcům předán prostřednictvím aplikace BAKAWEB a elektronickou poštou.

Harmonogram konzultací byl sestaven podle hygienických podmínek stanovených MŠMT a jejich konkretizací ředitelem školy, kterou žáci a jejich zákonní zástupci rovněž obdrželi prostřednictvím aplikace BAKAWEB a elektronickou poštou. 

Při příchodu na první konzultaci do školy si žáci přinesou vyplněný formulář „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“.

Po dobu výše uvedených konzultací není z provozních důvodů otevřen domov mládeže a v provozu není ani školní jídelna.

Read More

STŘEDNÍ ŠKOLA KRALOVICE POMÁHÁ V BOJI S KORONAVIREM

V těchto nelehkých dnech, kdy se všichni za pochodu učíme novým metodám ve výuce na dálku, mnozí z nás navíc hledají také cesty k pomoci těm nejpotřebnějším. Naši vyučující i mnozí žáci se aktivně zapojují do dobrovolnické činnosti. Jedná se nejen o šití roušek a pomoc se zajištěním sociální a zdravotnické péče.

Read More

Aktuální informace k přijímacímu řízení a k ukončování vzdělávání ve školním roce 2019/2020

Jak bude probíhat přijímací řízení na střední školy?

Konkrétní termín přijímací zkoušky závisí na tom, kdy bude obnovena možnost osobní přítomnosti žáků ve školách. Nejdříve to bude však 14 dnů od dne, kdy budou školy znovu otevřeny, konkrétní termín stanoví ministerstvo. Jednotná přijímací zkouška se skládá z písemných testů z Českého jazyka a literatury a z Matematiky. Její obsah i forma zůstávají zachovány. Nemění se ani ředitelem školy dříve stanovená kritéria či předpokládaný počet přijímaných uchazečů. Hlavní změnou je, že každý uchazeč může písemné testy konat pouze jednou. Uchazeč skládá zkoušku ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí. Pouze v případě, že v prvním pořadí uchazeč uvedl nematuritní obor vzdělání, pak skládá zkoušku ve škole uvedené ve druhém pořadí. Uchazeč, který se hlásí na obor vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou, koná jednotnou přijímací zkoušku na této škole.

Proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí ke vzdělávání na střední školu se nelze odvolat. Ani letos ale uchazeči nepřicházejí o možnost být přijati na místa, která budou případně uvolněna po uplynutí lhůty pro odevzdání zápisových lístků, pokud se v pořadí umístili „pod čarou“. Ředitel školy může přijmout uchazeče na uvolněná místa podle výsledného pořadí po odevzdání zápisových lístků vydáním nového rozhodnutí.

Nově je dále stanoveno, že zápisový lístek lze uplatnit opakovaně i tehdy, pokud je uchazeč přijat na základě nového rozhodnutí. Nové rozhodnutí předloží uchazeč ve škole, kam odevzdal zápisový lístek, a ta mu vydá zápisový lístek k odevzdání na druhou školu. Lhůta pro odevzdání zápisového lístku je stanovena na 5 pracovních dnů.

Další kola přijímacího řízení se konají v souladu se stávající právní úpravou.

 
Jaký bude průběh maturitních zkoušek?

Maturitní zkouška bude zahájena nejdříve 21 dnů po obnovení možnosti osobní přítomnosti žáků ve středním vzdělávání ve škole, nejpozději však do 30. června. Maturitní zkoušku může konat žák, který podal přihlášku k maturitní zkoušce nebo ten, kdo podal přihlášku k náhradní či opravné zkoušce. Ve společné části maturitní zkoušky se nepíší písemné práce z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka.

Náhradní podoba maturitní zkoušky: V případě, že nebude k 1. červnu 2020 obnovena možnost osobní přítomnosti žáků na středním vzdělávání ve škole, maturitní zkoušku vykoná úspěšně ten, kdo je žákem posledního ročníku střední školy oboru vzdělání s maturitní zkouškou, podal přihlášku k maturitní zkoušce a prospěl na konci prvního pololetí posledního ročníku, a dále ten, kdo podal přihlášku k opravné nebo náhradní zkoušce. V tomto případě bude hodnocení maturitní zkoušky vycházet z hodnocení žáka z těch předmětů, které jsou obsahově shodné nebo mají přímou vazbu na zkušební předměty maturitní zkoušky, a to průměrem za 3 poslední vysvědčení, ve kterých byl v těchto předmětech hodnocen. Do těchto vysvědčení se nezapočítá vysvědčení za druhé pololetí posledního ročníku. Vykonání zkoušky náhradním způsobem provádí škola.

Jaký bude průběh konání závěrečných zkoušek?

Na konání závěrečné zkoušky se vztahují obdobná ustanovení jako pro maturitní zkoušky, tedy v případě, bude-li k 1. červnu obnovena možnost osobní přítomnosti žáků ve středním vzdělávání ve škole, započnou závěrečné zkoušky nejpozději do 30. června, v případě že nebude k 1. červnu 2020 obnovena osobní přítomnost žáků na středním vzdělávání ve škole, bude vykonána závěrečná zkouška náhradním způsobem, tedy obdobně jako u maturitní zkoušky.

 

Podrobné informace lze získat na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy:

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-pripravilo-reseni-pro-prijimaci-zaverecne-a-maturitni