Otevření školy pro žáky závěrečných ročníků studia od 11. května 2020

Od 11. května 2020 mají žáci posledních ročníků studia všech oborů naší školy možnost absolvovat ve škole či dílnách školy konzultace k maturitním předmětům, odbornému výcviku a předmětům pro závěrečné zkoušky. Jejich přítomnost na konzultacích ve škole je dobrovolná.

Konkrétní rozpis konzultací byl žákům i jejich zákonných zástupcům předán prostřednictvím aplikace BAKAWEB a elektronickou poštou.

Harmonogram konzultací byl sestaven podle hygienických podmínek stanovených MŠMT a jejich konkretizací ředitelem školy, kterou žáci a jejich zákonní zástupci rovněž obdrželi prostřednictvím aplikace BAKAWEB a elektronickou poštou. 

Při příchodu na první konzultaci do školy si žáci přinesou vyplněný formulář „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“.

Po dobu výše uvedených konzultací není z provozních důvodů otevřen domov mládeže a v provozu není ani školní jídelna.

Read More

STŘEDNÍ ŠKOLA KRALOVICE POMÁHÁ V BOJI S KORONAVIREM

V těchto nelehkých dnech, kdy se všichni za pochodu učíme novým metodám ve výuce na dálku, mnozí z nás navíc hledají také cesty k pomoci těm nejpotřebnějším. Naši vyučující i mnozí žáci se aktivně zapojují do dobrovolnické činnosti. Jedná se nejen o šití roušek a pomoc se zajištěním sociální a zdravotnické péče.

Read More

Aktuální informace k přijímacímu řízení a k ukončování vzdělávání ve školním roce 2019/2020

Jak bude probíhat přijímací řízení na střední školy?

Konkrétní termín přijímací zkoušky závisí na tom, kdy bude obnovena možnost osobní přítomnosti žáků ve školách. Nejdříve to bude však 14 dnů od dne, kdy budou školy znovu otevřeny, konkrétní termín stanoví ministerstvo. Jednotná přijímací zkouška se skládá z písemných testů z Českého jazyka a literatury a z Matematiky. Její obsah i forma zůstávají zachovány. Nemění se ani ředitelem školy dříve stanovená kritéria či předpokládaný počet přijímaných uchazečů. Hlavní změnou je, že každý uchazeč může písemné testy konat pouze jednou. Uchazeč skládá zkoušku ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí. Pouze v případě, že v prvním pořadí uchazeč uvedl nematuritní obor vzdělání, pak skládá zkoušku ve škole uvedené ve druhém pořadí. Uchazeč, který se hlásí na obor vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou, koná jednotnou přijímací zkoušku na této škole.

Proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí ke vzdělávání na střední školu se nelze odvolat. Ani letos ale uchazeči nepřicházejí o možnost být přijati na místa, která budou případně uvolněna po uplynutí lhůty pro odevzdání zápisových lístků, pokud se v pořadí umístili „pod čarou“. Ředitel školy může přijmout uchazeče na uvolněná místa podle výsledného pořadí po odevzdání zápisových lístků vydáním nového rozhodnutí.

Nově je dále stanoveno, že zápisový lístek lze uplatnit opakovaně i tehdy, pokud je uchazeč přijat na základě nového rozhodnutí. Nové rozhodnutí předloží uchazeč ve škole, kam odevzdal zápisový lístek, a ta mu vydá zápisový lístek k odevzdání na druhou školu. Lhůta pro odevzdání zápisového lístku je stanovena na 5 pracovních dnů.

Další kola přijímacího řízení se konají v souladu se stávající právní úpravou.

 
Jaký bude průběh maturitních zkoušek?

Maturitní zkouška bude zahájena nejdříve 21 dnů po obnovení možnosti osobní přítomnosti žáků ve středním vzdělávání ve škole, nejpozději však do 30. června. Maturitní zkoušku může konat žák, který podal přihlášku k maturitní zkoušce nebo ten, kdo podal přihlášku k náhradní či opravné zkoušce. Ve společné části maturitní zkoušky se nepíší písemné práce z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka.

Náhradní podoba maturitní zkoušky: V případě, že nebude k 1. červnu 2020 obnovena možnost osobní přítomnosti žáků na středním vzdělávání ve škole, maturitní zkoušku vykoná úspěšně ten, kdo je žákem posledního ročníku střední školy oboru vzdělání s maturitní zkouškou, podal přihlášku k maturitní zkoušce a prospěl na konci prvního pololetí posledního ročníku, a dále ten, kdo podal přihlášku k opravné nebo náhradní zkoušce. V tomto případě bude hodnocení maturitní zkoušky vycházet z hodnocení žáka z těch předmětů, které jsou obsahově shodné nebo mají přímou vazbu na zkušební předměty maturitní zkoušky, a to průměrem za 3 poslední vysvědčení, ve kterých byl v těchto předmětech hodnocen. Do těchto vysvědčení se nezapočítá vysvědčení za druhé pololetí posledního ročníku. Vykonání zkoušky náhradním způsobem provádí škola.

Jaký bude průběh konání závěrečných zkoušek?

Na konání závěrečné zkoušky se vztahují obdobná ustanovení jako pro maturitní zkoušky, tedy v případě, bude-li k 1. červnu obnovena možnost osobní přítomnosti žáků ve středním vzdělávání ve škole, započnou závěrečné zkoušky nejpozději do 30. června, v případě že nebude k 1. červnu 2020 obnovena osobní přítomnost žáků na středním vzdělávání ve škole, bude vykonána závěrečná zkouška náhradním způsobem, tedy obdobně jako u maturitní zkoušky.

 

Podrobné informace lze získat na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy:

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-pripravilo-reseni-pro-prijimaci-zaverecne-a-maturitni

 

Škola je až do odvolání uzavřena

V návaznosti na nařízení Vlády České republiky oznamujeme, že s účinností od středy 11. března 2020 jsou uzavřeny všechny základní, střední a vyšší odborné školy v celé České republice

Žáci naší školy zůstávají až do odvolání doma a studují podle pokynů, které jim zadali (příp. průběžně elektronicky zadávají) vyučující.

Informace ke koronaviru Covid-19

Vhledem k situaci, která zaplňuje titulní strany všech médií, přidáváme aktuální informace Plzeňského kraje o koronaviru Covid-19.

Ředitelství školy žádá všechny žáky, kteří pobývali v době prázdnin v rizikových oblastech, aby dodrželi po návratu do České republiky čtrnáctidenní karanténu a telefonicky nahlásili případnou absenci škole! Postupujte podle níže uvedených pokynů!

Vyhodnoťte zodpovědně příznaky nákazy a postupujte dle doporučení:

Epidemiologická kritéria/anamnéza

Pokud jste přicestovali z oblastí nákazy koronavirem (dle aktuální epidemiologické situace) nebo pokud jste se dostali do těsného kontaktu s osobou, která přicestovala z oblastí nákazy a měla klinické příznaky nemoci (viz níže), pak …

  • zůstaňte v inkubační době (14 dnů) od příjezdu, resp. od setkání doma a minimalizujte kontakt s lidmi
  • myjte si často ruce mýdlem a používajte dezinfekční prostředky na bázi alkoholu
  • kontaktujte protiepidemický odbor Krajské hygienické stanice: 377 155 209 / 205 / 100
  • v případě, že Vám potvrdí doporučenou karanténu, pak Vám příslušný doklad o nařízení karantény vystaví praktický (Váš ošetřující) lékař


Zdravotní / klinická kritéria

Pokud splňujete epidemiologickou anamnézu (viz výše) a dále máte horečku >38°C, kašel či dušnost, pak …

  • kontaktujte Kliniku infekčních nemocí a cestovní medicíny FN Plzeň: 377 402 264 / 258 / 657
  • budete-li vyzváni k vyšetření na infekční klinice (IK), bude Vám doporučeno, jak návštěvu provést, při doporučení cesty po vlastní ose zejména …
  • nevyužívajte veřejnou dopravu a celkově minimalizujte kontakt s okolím
  • při cestě na IK si nasaďte ochrannou ústní roušku a do čekárny (viz info IK) vstupte až po domluvě s personálem IK


V žádném případě nechoďte do běžných čekáren lékařů či nemocnic.

Z důvodu rizika přenosu nákazy na jiné pacienty či zdravotnický personál, nechoďte s výše popsanými příznaky ke svému ošetřujícímu lékaři nebo do nemocnice, s výjimkou předjednané návštěvy infekční kliniky. Před jakýmkoli stykem s okolím, vždy napřed telefonujte.

Pokud by se pacient přeci jen ocitl v krajské nemocnici a měl by klinické i epidemiologické příznaky, mají nemocnice Plzeňského kraje zpracovaný závazný dokument popisující postup organizace ošetření, vyšetření a předávání informací v případě pacientů s možnou infekcí COVID-19.

Aktuální informace najdete na webových stránkách nemocnicepk.cz.

Informace převzaty z webu plzensky-kraj.cz

Atraktivní chemické pokusy

V pondělí 3. 2. 2020 byla výuka chemie zpestřena o atraktivní chemické pokusy. Pracovníci ZČU Plzeň z katedry chemie připravili pro naše žáky celkem patnáct pokusů: změny barvy, oxidace, redukce, exotermické reakce, výroba gelové svíčky, sopka, chlorovodíková fontána, faraonův had, hoření hořčíku, ověřování bankovek a létající plechovka. Velké poděkování patří především PaedDr. Vladimíru Sirotkovi, CSc., který celý program zajišťoval.

Read More

Zlato z turnaje ve florbalu

Dne 23. 1. 2020 se žáci naší SŠ zúčastnili turnaje ve florbalu středních škol v Plasích. Tým dívek skončil na třetím místě. Hoši díky velkému obratu na konci utkání s Gymnáziem Plasy, kdy necelé 3 minuty před koncem prohrávali 1:3, utkání otočili na konečných 4:3! Hoši po zásluze slavili postup do krajského kola, které se uskuteční v březnu v Plzni. Nejlepším střelcem byl vyhlášen náš Václav Péc (7 branek) a nejlepším brankářem opět náš Lukáš Klein.

Read More