Střední škola, Kralovice, nám. Osvobození 32 je partnerem s finančním příspěvkem projektu

„Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji“

Registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019021

Období realizace projektu:                                1. 1. 2021 – 30. 11. 2023

Výše finanční podpory pro naši školu:                  5 559 744,10 Kč

 

Od ledna 2021 jsme partnerem ve tříletém projektu Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji, který se zaměřuje na zvyšování kvality vzdělávání v regionu a uplatnitelnosti kompetencí absolventů na trhu práce i v osobním životě.

Do projektu je zapojeno 26 subjektů Plzeňského kraje, které jsou partnery projektu s finančním příspěvkem. Spolupracovat v rámci jednotlivých klíčových aktivit bude dalších 88 základních a 19 mateřských škol v Plzeňském kraji.

Důraz bude kladen na podporu pedagogických pracovníků, podnícení zájmu dětí a žáků o technické obory cestou intenzivní spolupráce mezi mateřskými, základními, středními a vyššími odbornými školami v regionu s úzkou vazbou na zaměstnavatele. Nedílnou součástí je podpora aktivit vedoucích k vytvoření podpůrných a motivačních sítí pro žáky a studenty ohrožené školním neúspěchem s cílem prevence předčasného ukončení vzdělávání.

Projekt je opět zaměřen na rozvoj kompetencí pedagogů. V rámci projektu jsou naplánované 3 odborné konference a Hackathon. Stejně jako v minulém projektu se budou konat letní kempy a soutěž robotiky, rovněž dojde k modernizaci učeben.

Letní kempy:
Rozvoj kompetencí k podnikavosti (ZŠ, v případě zájmu i SŠ)
Kemp odborného německého a anglického jazyka (ZŠ, SŠ)
Robotika (ZŠ, v případě zájmu i SŠ)
Polytechnika pro MŠ a ZŠ

 

Prioritním cílem účasti naší školy v projektu je především posílení zájmu žáků spolupracujících základních škol a našich žáků o technické vzdělávání a o zkvalitnění podmínek pro vzdělávání současných žáků Střední školy Kralovice.

Dílčími cíli pak je ověření nově nabytých odborných dovedností v technických kroužcích určených pro naše žáky – kroužek 3D tisk, kroužek robotiky, kroužek informatiky a pro žáky základních škol kroužky Soustružení nás baví a Najdi závadu a oprav. Nedílnou součástí projektu na naší škole je i nadále podpora činnosti školního poradenského pracoviště s cílem omezit předčasné odchody ze vzdělávání a další aktivity, např. doprovodné exkurze, čtenářský klub, kroužek podnikavosti, projektové dny pro žáky, doučování nebo metodický workshop pro pedagogy. Rovněž budeme inovovat učebnu výpočetní techniky, soustružnu, halu oprav a diagnostickou dílnu.

Zapojené základní školy spolupracující se Střední školou Kralovice:

Základní škola Kralovice

Základní škola Plasy

Základní škola Kaznějov

Základní škola Manětín

Základní škola Žihle

 

Cíle projektu budou naplňovány klíčovými aktivitami:

KA 1 Řízení projektu

KA 2 Podpora polytechnického a odborného vzdělávání s důrazem na rozvoj digitálních kompetencí (zájmové volnočasové aktivity a exkurze pro žáky)

KA 3 Rozvoj výuky cizích jazyků, gramotností a kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě

KA 4 Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání, kariérového poradenství, celoživotního učení a prevence předčasných odchodů ze vzdělávání

KA 5 Podpora škol a školských poradenských zařízení formou jednotkových nákladů (tzv. Šablony III)