VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

 Střední škola, Kralovice, nám. Osvobození 32

 

 

1.    Základní ustanovení

Domov mládeže (dále jen DM) je školské zařízení, které poskytuje žákům ubytování, výchovně vzdělávací činnost navazující na výchovně vzdělávací činnost školy a stravování. Činnost a provoz DM se řídí zejména vyhláškou č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, její novelou č. 436/2010 Sb. a zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění.
Přijetí do DM není nárokové, o přijetí rozhoduje ředitel školy.
Přihlášku k ubytování podávají zákonní zástupci nezletilých žáků (dále jen rodiče) a žáci plnoletí na adresu DM do 31. května a to vždy na jeden školní rok.

2.    Práva a povinnosti žáka

2.1    Práva ubytovaných

2.1.1  Využívat veškerého zařízení DM určeného pro žáky, požadovat základní vybavení přiděleného pokoje.
2.1.2 Využívat nabídky zájmové činnosti organizované v DM (informace jsou zveřejněny na nástěnce v DM), aktivně se podílet na jejich organizaci. Navštěvovat i mimo dobu osobního volna zájmové útvary organizované jinými institucemi (sportovní oddíly apod.).
2.1.3   Podávat návrhy a připomínky ke všem otázkám života v domově mládeže.
2.1.4   Se souhlasem vedení DM a spolubydlících užívat vlastní radiopřijímač, mobilní telefon, počítač apod.
2.1.5   Volit a být volen do žákovské samosprávy (domovní rada).

2.1.6   Být informován o průběhu své výchovy a vzdělávání v DM.
2.1.7   Na dny pracovního klidu odjíždět k rodičům. Odjezd se zapisuje do odjezdové knížky, kterou zákonní zástupci stvrzují podpisem.
2.1.8   Prostřednictvím domovní rady a schránky důvěry podávat podstatné připomínky k činnosti a celkovému provozu DM.

2.2     Povinnosti ubytovaných

2.2.1  Dodržovat pokyny ustanovení tohoto vnitřního řádu a řídit se pokyny pracovníků DM, dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví svého i spolubydlících a protipožární předpisy, jejichž proškolení potvrdí podpisem.
2.2.2  Zachovávat základní hygienická pravidla, dbát o svůj zevnějšek a pořádek ve svých věcech v pokoji i ve společných prostorách DM a jeho okolí. Podílet se na denním a týdenním úklidu pokoje a v daných termínech si vyměňovat ložní prádlo.
2.2.3  Chránit majetek svůj, DM i ostatních. Zamykat pokoj vždy, když ho jiný v dané době neužívá, při odchodu uzavřít okno.
2.2.4  Hlásit veškeré závady na inventáři a zařízení budov DM vychovateli.
2.2.5 Přicházet do DM včas, střízlivý a slušně upraven. Při podezření z požití alkoholu nebo užití návykové látky se podrobit zkoušce na přítomnost uvedené látky (má-li k tomu DM předchozí písemný souhlas zákonných zástupců nebo plnoletého žáka).
2.2.6  Nakládat hospodárně s elektrickou energií, vodou, potravinami a spotřebním materiálem.
2.2.7  Oznámit vychovateli důležité okolnosti týkající se jeho zdravotního stavu (úraz, onemocnění a užívání léků). Při onemocnění, které si vyžádá léčbu, odjíždí žák domů. Onemocní-li žák v místě bydliště, je povinen podat zprávu do DM nejpozději v den obvyklého příjezdu.
2.2.8  Respektovat a ctít práva druhých a umožňovat jim svým chováním a jednáním naplnění těchto práv zejména tím, že bude ohleduplný k potřebě spolubydlících se v klidu učit a mít své soukromí.
2.2.9  Nevnášet do DM cenné věci a předměty, které přímo nesouvisejí s pobytem nebo přípravou na vyučování, ani vyšší částky peněz. Výjimku může povolit vychovatel, kterému je žák povinen tuto skutečnost oznámit (podmínka pro příp. náhradu z pojištění). Ztrátu osobních věcí a peněz ihned nahlásit.
2.2.10 Nerušit spolubydlící zvoněním nebo používáním mobilního telefonu, zejména v době studijního a  nočního klidu.
2.2.11 Řádně docházet do DM, účastnit se školního vzdělávacího programu DM, zejména výchovných schůzek skupiny, zájmových aktivit apod.
2.2.12 Zachovávat pravidla občanského soužití (veřejný pořádek a sousedské vztahy, např. nezahazovat nedopalky a jakékoliv odpadky na zem, nevnikat do cizích objektů apod.).
2.2.13 Podrobit se dočasnému odebrání věcí, pokud jsou tyto věci používány nebo je s nimi nakládáno v rozporu s tímto vnitřním řádem.
2.2.14 Dodržovat zákaz sedání na parapetech oken, vyhazování věcí z oken, vyklánění se a pokřikování na kolemjdoucí.
2.2.15 Přezouvat se v šatně do domácí obuvi, kterou nesmí být obuv sportovní. Není dovoleno odkládat obuv jinam než do šatních skříněk.
2.2.16 Mít o večerce připraveny lůžkoviny, noční oblečení, mít zhasnuté stropní světlo. Po večerce nepoužívat akustické spotřebiče. Prodloužení osobní večerky z důvodu sledování aktuálního televizního programu nebo přípravy na vyučování s pomocí vlastního počítače povoluje na žádost žáka skupinový vychovatel, výjimečně i pracovník v noční službě, nejdéle do 2300 hodin.
2.2.17 Ohlásit vychovateli mimořádný odjezd domů v průběhu týdne, delší nepřítomnost apod.
2.2.18  Při ukončení ubytování je žák povinen řádně předat pokoj (užívané vybavení, klíče i zapůjčený inventář). Uhradit všechny dosud nezaplacené pohledávky vůči DM, včas odstěhovat osobní věci.

3.    Práva a povinnosti zákonných zástupců a zletilých žáků

3.1    Práva zákonných zástupců žáků
3.1.1  Být informován o chování a aktivitě nezletilého žáka.
3.1.2  Podávat připomínky vychovateli vztahující se k pobytu žáka v zařízení.

3.2     Povinnosti zákonných zástupců nezletilých žáků

3.2.1  Informovat o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka a jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh výchovy.
3.2.2  Oznamovat nepřítomnost žáka v DM (odjezd v týdnu, odklad obvyklého příjezdu apod.).
3.2.3  Oznamovat důležité změny v údajích uváděných v přihlášce do DM, tj. změny bydliště, doručovací adresy, tel. čísla, e-mailu apod., a další údaje podstatné pro průběh výchovy (např. ukončení ubytování).
3.2.4  Podat žádost při předčasném ukončení ubytování písemně příslušnému vychovateli, nejpozději 10 dnů před dnem ukončení ubytování.
3.2.5  Hradit poplatky za poskytované služby bezhotovostně inkasem z účtu ve stanovených termínech. Měsíční úplata za ubytování a stravování je splatná do 20. dne předchozího měsíce. Při opakovaném neuhrazení měsíční úplaty ve stanoveném termínu je žákovi ukončeno ubytování v DM.

4.    Zajištění bezpečnosti, ochrany majetku, zdraví a hygieny v DM

4.1    Žákům není dovoleno

4.1.1   Užívat, vnášet, přechovávat, distribuovat návykové látky vč. jejich obalů (zejména cigarety, elektronické cigarety, alkoholické nápoje, drogy a jiné zdraví škodlivé látky), hrát hazardní hry, vnášet zbraně, pyrotechniku a jiné předměty, které by mohly poškozovat zdraví. Při důvodném podezření na zneužívání a manipulaci s návykovými látkami činí DM opatření k ochraně zdraví žáka tím, že informuje rodiče, v závažnějších případech i orgán sociálně právní ochrany, popř. Policii ČR. Je-li žák ohrožen na zdraví, zajistí DM lékařskou pomoc. Porušení tohoto ustanovení bude klasifikováno jako hrubý přestupek proti vnitřnímu řádu domova mládeže.
4.1.2   Projevovat svým chováním rasismus, nesnášenlivost, násilí, vandalismus a jiné jednání snižující lidskou  důstojnost, (např. formou kyberšikany) a poškozující zdraví, podílet se na jiné nezákonné činnosti. Není přípustné tyto jevy tolerovat vůči jiným i vůči vlastní osobě.
4.1.3   Manipulovat v budově s otevřeným ohněm (např. zapalování svíček).
4.1.4    Zákaz kouření včetně elektronických cigaret platí ve všech prostorách domova mládeže i na všech akcích pořádaných DM.
4.1.5   Používat vlastní elektrické spotřebiče bez provedené revize dle ČSN 33 1610, např. holicí strojky, vysoušeče vlasů, kulmy, nabíječky baterií a mobilních telefonů, audiotechniku, adaptéry k PC apod. Zakázány jsou tepelné spotřebiče (vařiče, varné konvice, přímotopy, apod.).
4.1.6   Chovat nebo přechovávat zvířata a další živočichy v prostorách DM.
4.1.7   Bez svolení vychovatele přemísťovat nábytek.
4.1.8  Poškozovat a zcizovat majetek DM a jiných osob. Škody je povinen uhradit bezprostředně viník či jeho zákonní zástupci. Vychovatel informuje zákonného zástupce.
4.1.9       Pořizovat obrazové a zvukové záznamy s cílem jejich zneužití formou kyberšikany nebo poškozování dobrého jména DM.
4.1.10 Je zakázáno odnášet kuchyňské nádobí a náčiní z kuchyněk nebo z jídelny. Žáci dodržují provozní řády kuchyněk a návody k použití elektrospotřebičů.
4.1.11 Nechávat v lednicích, přes víkend, potraviny podléhající zkáze (nápoje a trvanlivé potraviny ano). Není dovoleno ukládat potraviny a nápoje na okenních parapetech.
4.1.12 Přísně zakázáno je zasahování do elektroinstalace, manipulování s uzávěry vody, plynu, používání otevřeného ohně, chemikálií a výbušnin.
4.1.13  Během osobního volna jezdit na vyjížďky (autem, motorkou) a opouštět město.
4.1.14 Přijímat návštěvy opačného pohlaví na pokojích a navštěvovat pokoje opačného pohlaví bez povolení vychovatele.
4.1.15 Shromažďování se na chodbách a schodištích v  době studijního klidu a v období přípravy na večerku bez povolení vychovatele.
4.1.15  Zamykat pokoj v době přítomnosti žáků na pokoji.
4.1.16  Používat v objektu DM kolečkové brusle a skateboard.
4.1.17  Koupání v místech, kde není plavčík nebo jiný dozor. V zimě bruslení na volné vodní ploše.

5.    Organizace a provoz domova mládeže

5.1.1    Do DM přijíždí žák, během školního roku, v pondělí ráno (nejdříve v 6:00 hod., nejpozději do 8:00 hod.). V odjezdový den v pátek, opouští žák budovu do  7:25 hodin.
5.1.2    Ubytovaní žáci se v DM celodenně stravují. Úhrada za ubytování a stravování se provádí bezhotovostně inkasem z účtu vždy do 20. dne předchozího měsíce.
5.1.3    Návštěvy zvenčí přijímá žák v prostorách k tomu vyhrazených (vstupní část haly). V pokoji mohou žáka navštívit rodiče a rodinní příslušníci. Návštěvy na pokojích žáků povoluje skupinový vychovatel.

6.    Výchovná opatření

6.1    Odměny
6.1.1    Ústní pochvala vychovatele před výchovnou skupinou.
6.1.2    Pochvala ředitele školy.

6.2    Kázeňská opatření

Pokud žák porušuje řád domova mládeže závažnějším způsobem, udělí se mu podle závažnosti provinění některé z těchto kázeňských opatření podle § 31 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.:
6.2.1    Důtka udělená ředitelem školy.
6.2.2    Podmíněné vyloučení z DM se zkušební lhůtou nejdéle na dobu jednoho roku.
6.2.3    Vyloučení z DM.

Hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům nebo žákům se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených vnitřním řádem. Udělení výchovného opatření se sděluje zákonným zástupcům žáků písemně nebo e-mailem. Rodičům žáků, kteří dosáhli plnoletosti, se dávají na vědomí kázeňská opatření s právními důsledky (podmíněné vyloučení a vyloučení z DM).

7.    Denní režim

6:00 hodin        konec nočního klidu
6:00  –  7:25      budíček, ranní hygiena, úklid pokojů, odchod z DM
6:30   – 7:45      výdej snídaně
14:00 – 17:20     osobní volno mimo DM, návrat žáků do DM
17:20 – 18:00     večeře
18:00 – 21:15    studium, činnost podle pokynů vychovatele
21:15 – 21:30    příprava na večerku, osobní hygiena
od 21:30           večerka, noční klid
Služba vychovatelů u vchodu je od 14:00 do 19:00 hodin.
Internetové připojení je žákům zdarma pro studijní účely k dispozici do 21:30 hodin, v době nočního klidu od 21:30 do 6:00 hodin je internetové připojení vypnuto.

Závěrečná ustanovení
1.    Jeden výtisk vnitřního řádu domova mládeže je trvale uložen na místě trvale přístupném všem zaměstnancům školy. Vnitřní řád domova mládeže byl projednán na pedagogické radě dne 7. dubna 2017.
2.    Změny vnitřního řádu jsou prováděny formou číslovaných doplňků.
3.    Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec: vychovatel pověřený vedením.
4.    O kontrolách provádí písemné záznamy.
5.    Zrušuje se předchozí znění této směrnice. Uložení směrnice v archivu školy se řídí Spisovým a skartačním řádem školy.
6.    Směrnice nabývá účinnosti dnem: 1. května 2017.

V Kralovicích dne 7. dubna 2017

Mgr. Milan Oravec
ředitel školy