Provozní řád školního stravování

1) Zaměstnanci zajišťující provoz školní jídelny

 

Pracovní zařazení

Jméno a příjmení

Telefonní kontakty

E-mail

Vedoucí školní jídelny:

– poskytuje přihlášky ke stravování a vede jejich evidenci

– vede evidenci a prodej bezkontaktních čipů

– zajišťuje vyúčtování stravného, připravuje podklady pro inkasní platby

– zajišťuje v  mimořádných případech objednávání a odhlašování stravy

– řeší dotazy, připomínky týkající se stravování

Ivana Starková 373 397 912

773 777 461

ivana.starkova@sskralovice.cz
Kuchařky Jana Bejvančická

Jana Havlíčková

Jana Zlomková

 

2) Provoz školní jídelny

Školní jídelna zabezpečuje školní stravování žáků Střední školy Kralovice, závodní stravování zaměstnanců školy a stravovací služby pro další osoby.

Školní stravování se řídí především vyhláškou č. 107/2005 Sb., § 4, odst. 6 o školním stravování ve znění pozdějších předpisů, závodní stravování vyhláškou č. 84/2005 Sb. o závodním stravování ve znění pozdějších předpisů a hygienickými předpisy.

Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných potravin.

 

3) Rozsah služeb školního stravování

Školní stravování rozlišuje hlavní jídla, tj. oběd a večeře a doplňková jídla, tj. snídaně, přesnídávka a svačina.

Každé z výše uvedených jídel má právo strávník odebrat nejvýše jednou denně.

Jídla podávaná v rámci školního stravování konzumují strávníci ve školní jídelně.

 

4) Doba výdeje stravy žákům a zaměstnancům školy

Snídaně + přesnídávka              7:00 h              –             7:40 h            žáci

Oběd                                          11:30 h            –           12:45 h            žáci + zaměstnanci

Svačina                                      15:00 h            –           16:00 h            žáci

Večeře                                       17:20 h            –           18:00 h            žáci + zaměstnanci

Doporučená doba odběru stravy poskytovaná formou výdeje stravy do nádob (jídlo-nosičů) donesených jiným strávníkem

Oběd                                          11:10 h            –           11:25 h

Za kvalitu jídla poskytovaného do nádob (jídlonosičů) škola neručí.

 

5) Přihlášení ke stravování

Žák, který se bude stravovat ve školní jídelně, si vyzvedne u vedoucí školní jídelny „Přihlášku ke stravování“, kterou po jejím vyplnění a s podpisem zákonného zástupce žáka odevzdá zpět vedoucí školní jídelny.

Na základě této přihlášky si žák zakoupí u vedoucí školní jídelny bezkontaktní čip.

 

6)  Nárok na dotovanou stravu

Nárok na odběr dotované stravy má každý žák školy po řádném přihlášení ke stravování a zaplacení stravy.

V době nemoci žáka je nutné obědy odhlásit. První den neplánované nepřítomnosti ve škole je možné stravu odebrat do přinesených nádob v době od 11:10 h do 11:25 h. Na další dny jsou zákonní zástupci povinni stravu odhlásit. V případě, že není strava odhlášena, jedná se o neoprávněné čerpání, které může vést k vymáhání režijních nákladů spojených s přípravou oběda.

 

7) Objednávání a odhlašování stravy

Objednávání a odhlašování stravy lze den předem v době od 7:00 h do 12:00 h prostřednictvím internetu na www.strava.cz  nebo mobilu, v mimořádných případech u vedoucí školní jídelny buď osobně nebo telefonicky na telefonu č. 373 397 912 nebo 773 777 461, případně e-mailem na adrese ivana.starkova@sskralovice.cz. Hromadné odhlašování stravy z důvodu výletů, sportovních, kulturních a jiných akcí pořádaných pro žáky školy provede třídní učitel nebo jeho zástupce nejpozději 3 dny předem u vedoucí školní jídelny. Zároveň předá seznam odhlášených žáků a termín odhlášek.

Neodhlášená a neodebraná strava je strávníkovi účtována.

 

8) Výše stravného

Výše stravného je stanovena na základě vyhl. č. 107/2005 Sb. v platném znění v rozmezí stanovených finančních limitů a dle věku strávníka.

Výše stravného pro strávníky ve věku 15 a více let činí:

Druh stravy

Cena stravy v Kč

Snídaně

14,–

Přesnídávka

10,–

Oběd

26,–

Svačina

10,–

Večeře

24,–

Celkem celodenní strava

84,–

9) Způsob úhrady stravného

Úhrada stravného je stanovena formou inkasa. Strávník si zajistí v peněžním ústavu ke svému účtu „Souhlas s inkasem“, kde stanoví limit, do kterého si může škola inkasovat z účtu strávníka (doporučujeme u celodenní stravy s ubytováním Kč 3 000,–, u odběru pouze oběda Kč 600,–). Potvrzení o zřízení souhlasu k inkasu předá strávník vedoucí školní jídelny.

Inkaso je prováděno vždy k 20. dni v měsíci, platba je na měsíc následující. Inkasem z účtu se hradí částka snížená o odhlášenou stravu z důvodu vykonávání praktického vyučování mimo školu na smluvních pracovištích, případně o stravu odhlášenou v minulém období.

Bankovní spojení školy: KB Kralovice, č. ú.  6638371/0100

 

10)  Vyúčtování na konci školního roku

Vyúčtování případných přeplatků či nedoplatků, které nebyly vyúčtovány způsobem uvedeným v bodě 9, bude provedeno účetní do 20. 7. daného roku.

 

11)  Provozní doba školní jídelny v době prázdnin, příp. ředitelského volna

V době školních prázdnin, příp. ředitelského volna se ve školní jídelně nevaří a každý strávník je automaticky odhlášen.

 

12) Jídelní lístek

Jídelní lístek sestavuje vedoucí školní jídelny vždy na následující týden a zveřejňuje jej na webových stránkách školy www.sskralovice.cz,  www.strava.cz  a vývěsce v prostorách školní jídelny.

 

13) Způsob zajištění dohledu

Dohled ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí zaměstnanci školy v době výdeje oběda, vychovatelé v době výdeje večeří a školník v době výdeje snídaně a přesnídávky.

Zaměstnanci vykonávající dohled dohlíží na dodržování norem slušného chování a  hygienických a stravovacích návyků.

 

14) Chování žáků ve školní jídelně

Žáci přicházejí do školní jídelny společně za doprovodu učitele poslední vyučovací hodiny nebo v doprovodu vychovatelů.

Do jídelny vstupují žáci postupně podle volné kapacity u jídelních stolů.

Dohled k zajištění bezpečnosti a hygieny při stravování zajišťují pedagogičtí pracovníci školy a školník. Rozvrh dohledů je vyvěšen ve školní jídelně.

Žáci se v jídelně chovají slušně, ohleduplně a čekají v pořadí na výdej stravy u výdejního pultu.

Žáci dodržují zásady hygieny, společenského chování a stolování.

Stravu a nápoje si strávníci vyzvedávají sami u výdejního pultu.

Použité nádobí odkládají do vyhrazeného okénka, místo u stolu po sobě zanechávají čisté a uklizené.

Strávníci se řídí pokyny dozorujících zaměstnanců školy a dbají pokynů personálu školní kuchyně.

Strávníkům není dovoleno odnášet nádobí mimo prostor školní jídelny.

Vydaná strava je určena ke konzumaci v jídelně, žáci ji neodnášejí z místnosti.

Do školní jídelny není povolen vstup osobám, které nemají zajištěn a zakoupen odběr stravy.

Přídavky stravy jsou nenárokové a závisí od průběhu výdeje.

V případě opakovaného nevhodného chování ve školní jídelně, může být žák vyloučen ze školního stravování. O vyloučení rozhoduje ředitel školy.

 

15) Informace o alergenech

Informaci o přítomnosti alergenu v potravině (stravě) strávník získá na vyžádání u vedoucí školní jídelny, v době její nepřítomnosti u zaměstnance školní jídelny, vydávajícího stravu.

 

16)  Závěrečná ustanovení

Na tento provozní řád navazují další vnitřní směrnice školy.

Kontrolou dodržování ustanovení tohoto řádu je pověřena paní Ivana Starková, vedoucí školní jídelny. O kontrole provádí písemné záznamy.

Tento provozní řád vstoupil v platnost dne 1. 12. 2018 a zároveň ruší platnost předchozího provozního řádu.

 

V Kralovicích dne 1. 12. 2018

Vypracovala: Bc. Věra Kubatová, VTEÚ

 

Mgr. Milan Oravec

ředitel školy