Provozní řád školního stravování

1) Zaměstnanci zajišťující provoz školní jídelny

 

Pracovní zařazení Jméno a příjmení Telefonní kontakty E-mail
Vedoucí školní jídelny:

– poskytuje přihlášky ke stravování a vede jejich evidenci

– vede evidenci a prodej bezkontaktních čipů

– zajišťuje vyúčtování stravného a ubytování, připravuje podklady pro inkasní platby 

– zajišťuje v  mimořádných případech objednávání a odhlašování stravy

– řeší dotazy, připomínky týkající se stravování

Ivana Starková 373 397 912

773 777 461

ivana.starkova@sskralovice.cz
Kuchařka Jana Bejvančická 373 397 912  
Kuchařka Jana Havlíčková  
Kuchařka Jana Zlomková  

 

2) Provoz školní jídelny

Školní jídelna zabezpečuje školní stravování žáků Střední školy Kralovice, závodní stravování zaměstnanců školy a stravovací služby pro další osoby.

Školní stravování je zabezpečeno v souladu s vyhláškou č. 107/2005 Sb., § 4, odst. 6  o školním stravování ve znění pozdějších předpisů, závodní stravování vyhláškou č. 84/2005 Sb. o závodním stravování ve znění pozdějších předpisů a hygienickými předpisy.

Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných potravin.

 

3) Rozsah služeb školního stravování

            Školní stravování rozlišuje hlavní jídla, tj. oběd a večeře a doplňková jídla, tj. snídaně, přesnídávka a svačina. Druhá večeře není podávána, ale je obsažena v rámci celodenní stravy, a to i finančně.

            Každé z výše uvedených jídel má právo strávník odebrat nejvýše jednou denně.

            Jídla podávaná v rámci školního stravování konzumují strávníci ve školní jídelně.

 

4) Doba výdeje stravy žákům a zaměstnancům školy

            Snídaně + přesnídávka    7:00 h – 7:40 h žáci

            Oběd                            11:00 h – 11:20 h zaměstnanci

                                               11:20h – 13:00 h žáci

            Svačina                        15:00 h – 16:00 h žáci

            Večeře                         17:00 h – 17:15 h zaměstnanci (BP)

                                                 17:20 h – 18:00 h žáci + zaměstnanci vychovatelé

 

Doporučená doba odběru stravy poskytovaná formou výdeje stravy do nádob (jídlo-nosičů) donesených jiným strávníkem

            Oběd                            11:00 h             –           11:20 h 

            Za kvalitu jídla poskytovaného do nádob (jídlo-nosičů) škola neručí.

 

5) Přihlášení ke stravování

            Žák, který se bude stravovat ve školní jídelně, si vyzvedne u vedoucí školní jídelny „Přihlášku ke stravování“, kterou po jejím vyplnění a s podpisem zákonného zástupce žáka odevzdá zpět vedoucí školní jídelny.

            Na základě této přihlášky si žák zakoupí u vedoucí školní jídelny bezkontaktní čip.

 

6) Nárok na dotovanou stravu

            Nárok na odběr dotované stravy má každý žák školy po řádném přihlášení ke stravování a zaplacení stravy.

            V době nemoci žáka je nutné obědy odhlásit. První den neplánované nepřítomnosti ve škole je možné stravu odebrat do přinesených nádob v době od 11:00 h do 11:20 h. Na další dny jsou zákonní zástupci povinni stravu odhlásit. V případě, že není strava odhlášena, jedná se o neoprávněné čerpání, které může vést k vymáhání režijních nákladů spojených s přípravou oběda.

 

7) Objednávání a odhlašování stravy

            Objednávání a odhlašování stravy lze den předem v době od 7:00 h do 12:00 h prostřednictvím internetu na www.strava.cz  nebo mobilu, v mimořádných případech u vedoucí školní jídelny buď osobně nebo telefonicky na telefonu č. 373 397 912 nebo 773 777 461, případně e-mailem na adrese ivana.starkova@sskralovice.cz Hromadné odhlašování stravy z důvodu výletů, sportovních, kulturních a jiných akcí pořádaných pro žáky školy provede třídní učitel nebo jeho zástupce nejpozději 3 dny předem u vedoucí školní jídelny. Zároveň předá seznam odhlášených žáků a termín odhlášek.

            Neodhlášená a neodebraná strava je strávníkovi účtována.

 

8) Výše stravného

            Výše stravného je stanovena na základě vyhl. č. 107/2005 Sb. v platném znění v rozmezí stanovených finančních limitů a dle věku strávníka.

            Výše stravného pro strávníky ve věku 15 a více let činí:

Druh stravy Cena stravy v Kč
Snídaně 17,–
Přesnídávka 11,–
Oběd 30,–
Svačina 10,–
Večeře 28,–
Celkem celodenní strava 96,–

 

9) Způsob úhrady stravného

            Úhrada stravného je stanovena formou inkasa. Strávník si zajistí v peněžním ústavu ke svému účtu „Souhlas s inkasem“, kde stanoví limit, do kterého si může škola inkasovat z účtu strávníka (doporučujeme u celodenní stravy s ubytováním Kč 3 200,–, u odběru pouze oběda Kč 700,–). Potvrzení o zřízení souhlasu k inkasu předá strávník vedoucí školní jídelny.  

Inkaso je prováděno vždy k 20. dni v měsíci, platba je na měsíc následující. Inkasem z účtu se vždy hradí přesná částka na další měsíc, snížená o odhlášenou stravu z důvodu vykonávání praktického vyučování mimo školu na smluvních pracovištích, případně o stravu odhlášenou v minulém období.

Bankovní spojení školy: KB Kralovice, č. ú.  6638371/0100

 

 

10)  Vyúčtování na konci školního roku

            Vyúčtování případných přeplatků či nedoplatků, které nebyly vyúčtovány způsobem uvedeným v bodě 9, bude provedeno účetní do 20. 7. daného roku.

 

11)  Provozní doba školní jídelny v době prázdnin, příp. ředitelského volna

            V době školních prázdnin, příp. ředitelského volna se ve školní jídelně nevaří a každý strávník je automaticky odhlášen.

 

12) Jídelní lístek

            Jídelní lístek sestavuje vedoucí školní jídelny vždy na následující týden a zveřejňuje jej na webových stránkách školy www.sskralovice.cz,  www.strava.cz a vývěsce v prostorách školní jídelny.

 

13) Způsob zajištění dohledu

            Dohled ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí zaměstnanci školy v době výdeje oběda, vychovatelé v době výdeje večeří a školník v době výdeje snídaně a přesnídávky.

            Zaměstnanci vykonávající dohled dohlíží na dodržování norem slušného chování a  hygienických a stravovacích návyků, od 1. 9. 2020 provádí dezinfekci jídelních stolů.

 

14) Chování žáků ve školní jídelně

            Dohled k zajištění bezpečnosti a hygieny při stravování zajišťují zaměstnanci školy. Rozvrh dohledů je vyvěšen ve školní jídelně.

            Žáci se v jídelně chovají slušně, ohleduplně a čekají v pořadí na výdej stravy u výdejního pultu,  dodržují zásady hygieny, společenského chování a stolování.

            Použité nádobí odkládají žáci do vyhrazeného okénka, místo u stolu po sobě zanechávají čisté a uklizené.

            Strávníci se řídí pokyny zaměstnanců školy, kteří vykonávají dohled a dbají pokynů personálu školní kuchyně.

            Strávníkům není dovoleno odnášet nádobí mimo prostor školní jídelny.

            Vydaná strava je určena ke konzumaci v jídelně, žáci ji neodnášejí z místnosti.

            Do školní jídelny není povolen vstup osobám, které nemají zajištěn a zakoupen odběr stravy.

            Přídavky stravy jsou nenárokové a závisí od průběhu výdeje.

            V případě opakovaného nevhodného chování ve školní jídelně, může být žák vyloučen ze školního stravování. O vyloučení rozhoduje ředitel školy.

 

15) Informace o alergenech

            Informaci o přítomnosti alergenu v potravině (stravě) strávník získá z Jídelníčku, který je strávníkům k dispozici v jídelně nebo na webu školy.

 

16) Hygienická opatření od 1. 9. 2020 – škola

            Pro výdej oběda  ve ŠJ je zpracován denní časový rozpis příchodu žáků jednotlivých tříd, včetně stanovení dohledu (pedagoga), který provede vždy po odchodu třídy ze ŠJ dezinfekci povrchu jídelního stolu. Při večeři provedou dezinfekci povrchu jídelních stolů vychovatelé, při snídani uklízečka. Při dezinfekci používají zaměstnanci OOPP.

            Před vstupem do ŠJ jsou žáci a zaměstnanci povinni provést dezinfekci rukou a mít nasazenou ochranu dýchacích cest až do doby konzumace jídla.

            Výdej polévky, hlavního jídla, pití a příboru provádí kuchařky u výdejního okénka. Kuchařky při výdeji stravy používají roušky a jednorázové rukavice. Počet žáků u jednoho stolu není omezen.

      Hygienická opatření od 1. 9. 2020 – dílny

            V dílnách OV do jídelny vstupují žáci po skupinách. Před vstupem jsou žáci a zaměstnanci povinni provést dezinfekci rukou.

            Počet žáků u jednoho stolu není omezen.

            Kuchařka provádí výdej hlavního jídla, polévky, pití i příborů u výdejního okénka. Při výdeji používá OOPP, a to roušku a jednorázové rukavice.

            Dezinfekci stolů provádí stanovený dohled (pedagog).

 

17)  Závěrečná ustanovení

            Na tento provozní řád navazují další vnitřní směrnice školy.

            Kontrolou dodržování ustanovení tohoto řádu je pověřena pí Ivana Starková, vedoucí školní jídelny. O kontrole provádí písemné záznamy.

            Tento provozní řád vstoupil v platnost dne 1. 9. 2020 a zároveň ruší platnost předchozího provozního řádu.

 

V Kralovicích dne 31. 8. 2020

Vypracovala: Bc. Věra Kubatová, VTEÚ

 

                                                                                   Mgr. Milan Oravec

                                                                                        ředitel školy