Projekt „Rekonstrukce odborné učebny ICT a připojení k internetu, bezbariérový přístup do školy“

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_049/0002067
Rozpočet projektu: 4 176 275,00 Kč z toho částka dotace: 3 758 647,50 Kč
Hlavním cílem realizace projektu je rekonstrukce a modernizace odborné učebny ICT za účelem zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích technické a řemeslné obory a práce s digitálními technologiemi ve vazbě na budoucí uplatnění absolventů školy na trhu práce.
Ve vazbě na hlavní cíl projektu je vedlejším cílem zajištění konektivity školy dle Standardu konektivity škol daného výzvou a také zajištění bezbariérového přístupu do všech prostor školy.
Realizací projektu bude vytvořena odborná učebna ICT, která bude sloužit pro žáky učebních oborů Mechanik opravář motorových vozidel a Opravář zemědělských strojů v souvislosti s přechodem na nový způsob realizace závěrečných zkoušek podle jednotného celostátního zadání, který v písemné části předpokládá využití ICT. Žáci uvedených oborů budou učebnu využívat při výuce a procvičování témat podle ŠVP zaměřených na přípravu k závěrečným zkouškám.
Realizací projektu dojde k zajištění konektivity školy odpovídající Standardu konektivity škol daného výzvou, výstupem této části projektu bude také zapracování zásad využívání ICT a přístupu k síti do vnitřních předpisů školy.
Dalším výsledkem projektu bude zajištěný bezbariérový přístup do všech prostor školy. Realizovány budou stavební úpravy bezbariérového přístupu do školy z prostoru dvorní části se vstupem z chodníku do svislé hydraulické plošiny, která umožňuje bezbariérový přístup do všech podlaží školy s výjimkou jídelny. Do jídelny bude bezbariérový přístup pomocí schodolezu, který má škola k dispozici. V souvislosti s vybudováním svislé hydraulické plošiny budou upraveny stávající zpevněné plochy ve dvorní části školy včetně stání pro vozidlo ZTP a rovněž provedena sadová úprava. Svislá hydraulická plošina bude přistavěna ve dvorní části objektu v místě vybouraného venkovního schodiště, které bude nově osazeno v posunutém ocelovém provedení.
Výstupem projektu bude:

  •  odborná učebna informatiky (ICT),
  • konektivita k internetu splňující paramenty definované Přílohou č. 11 Standard konektivity škol Specifických pravidel pro žadatele a příjemce a zapracování zásad využívání ICT a přístupu k síti do vnitřních předpisů školy,
  • bezbariérově dostupný objekt školy.

Projekt „Rekonstrukce odborné učebny ICT a připojení k internetu, bezbariérový přístup do školy“ je spolufinancován Evropskou unií. Struktura financování je 85% z Evropské unie, 5% ze státního rozpočtu ČR, 10% z rozpočtu žadatele.