Provoz školy, domova mládeže a jídelny od středy 25. listopadu 2020

Provoz školy od středy 25. listopadu 2020
Je povolena osobní přítomnost:
• všech žáků závěrečných ročníků školy,
• žáků nižších ročníků při praktickém vyučování.
Praktické vyučování se uskutečňuje ve škole (maturitní obor), v dílnách školy (učební obory) nebo na pracovištích fyzických nebo právnických osob, které mají oprávnění k činnosti související s daným oborem vzdělání a uzavřely se školou smlouvu o obsahu a rozsahu praktického vyučování a podmínkách pro jeho konání. Na pracovišti fyzických nebo právnických osob se na praktické vyučování mohou vztahovat další pravidla pro příslušné provozy či činnosti.
Pro výše uvedené případy je prezenční výuka povinná.
Plnění hejtmanem nařízené pracovní povinnosti žáků oboru Sociální činnost má přednost před prezenční i distanční výukou.
Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.
Průběh prezenční výuky:
Prezenční výuka musí probíhat v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd/skupin se neslučují, ani jinak neprolínají). Nebude docházet ke kontaktu mezi žáky z různých tříd/skupin. 
Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
Z epidemiologického pohledu je zásadní zejména pravidelné větrání vnitřních prostor – v délce alespoň 5 minut během přestávek a zároveň jednou uprostřed každé vyučovací hodiny po dobu 5 minut, popřípadě každých 30 minut.
Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Žáci i zaměstnanci zároveň dodržují všechna hygienická opatření (mytí rukou, používání dezinfekce, rozestupy). Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách, a to i mimo areál školy. Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky. 
Sportovní kurzy a školní výlety se nemohou konat.
V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola či školské zařízení vždy povinna postupovat podle pokynů krajské hygienické stanice (KHS) a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně Ministerstvem zdravotnictví (či vládou ve formě krizových opatření).
U všech žáků (včetně těch, kteří se vzdělávají distančním způsobem) jsou umožněny prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník). O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy.

Provoz domova mládeže od středy 25. listopadu 2020
Ubytování může být poskytováno pouze:
• žákům, kteří mají prezenční výuku,
• žákům, jimž byla vládou uložena pracovní povinnost podle krizového zákona.
Žáci a zaměstnanci domova mládeže (i další osoby pohybující se v domově mládeže) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve společných prostorách domova mládeže. Zároveň dodržují všechna hygienická opatření (mytí rukou, používání dezinfekce, rozestupy). Nebude docházet ke kontaktu mezi žáky z různých výchovných skupin.
Je zakázán zpěv a sportovní činnosti.

Provoz školní jídelny od středy 25. listopadu 2020
Školní jídelna je v provozu.
Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost. Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet:
dezinfekci rukou u vstupu do jídelny,
• rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly,
• maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby,
• ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení při dodržení rozestupů mezi stoly,
ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce (vždy současně pouze jedna třída v jídelně při obědě, současně pouze jedna výchovná skupina v jídelně při snídani a při večeři) a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti.
Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky po celou dobu pobytu ve školní jídelně, s výjimkou doby konzumace stravy. 
Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem (take-away) ze dvora školy. Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.