Preventivní program na školní rok 2019/2020

Střední škola, Kralovice, nám. Osvobození 32

Zpracovala:                                                                      Garant:

Mgr. Margit Chudáčková                                             Mgr. Milan Oravec                        

metodička prevence rizikového chování                    ředitel školy

Obsah:

1           Východiska tvorby PP Střední školy Kralovice

1.1          Cíl programu

1.2          Garant programu a jeho spolupracovníci

1.3          Popis výchozí situace

1.3.1        Charakteristika školy a její specifika

2           Informační zdroje

2.1         Vnitřní informační zdroje

2.2         Vnější informační zdroje

3            Analýza současné situace

4           Cíle PP

4.1          Krátkodobé cíle

4.2          Dlouhodobé cíle

5           Metody práce

5.1          Aktivity pro žáky

5.2          Aktivity pedagogů

5.3          Spolupráce s rodiči

6           Plán evaluace

7           Přílohy

Tento program zahrnuje zároveň Plán prevence, Preventivní program a Strategii předcházení školní neúspěšnosti, šikaně a dalším projevům rizikového chování.

 1. Východiska tvorby PP Střední školy Kralovice

Preventivní program školy je zpracován na základě Metodického pokynu k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže (MŠMT ČR č. j.: 21291/2010-28), který do prevence rizikového chování zařazuje předcházení zejména následujícím rizikovým jevům: agrese, záškoláctví, šikana, kyberšikana, násilí, intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a xenofobie, homofobie, vandalismus, závislostní chování, užívání všech návykových látek, netolismus, gambling, rizikové sporty a rizikové chování v dopravě, spektrum poruch příjmu potravy, negativní působení sekt a sexuální rizikové chování.

1.1 Hlavní cíl programu

Základním principem strategie prevence rizikového chování je na SŠ Kralovice výchova žáků ke zdravému životnímu stylu s cílem zabránit výskytu rizikového chování v daných oblastech, jejich sociální a osobnostní rozvoj i rozvoj jejich komunikačních dovedností. Předcházení rizikovému chování na škole slouží začlenění PP do osnov a učebních plánů školního vzdělávacího programu školy, zapracováním do školního řádu a vnitřního řádu a řešením aktuálních problémů souvisejících s výskytem rizikového chování ve škole. PP je založen na podpoře vlastní aktivity žáků, pestrosti forem preventivní práce, zapojení celého pedagogického sboru školy a spolupráci se zákonnými zástupci žáků školy. Velmi důležitou oblastí je podpora smysluplného využívání volného času.

1.2 Garant programu a jeho spolupracovníci

 • Za koordinaci preventivních aktivit zodpovídá školní metodik prevence rizikového chování Mgr. Margit Chudáčková (dále jen ŠMP)
 • ŠMP spolupracuje s ostatními pedagogickými pracovníky školy, s odborníky a institucemi zabývajícími se problematikou rizikového chování žáků
 • ŠMP seznamuje ředitele školy s aktualizovaným programem
 • ředitel školy je garantem PP.

1.3 Popis výchozí situace (vnitřní a vnější zdroje)

1.3.1 Charakteristika školy a její specifika

Typ školy:                    střední škola na malém městě, sídlící ve dvou propojených budovách přímo v centru města na frekventovaném náměstí, v jedné budově je škola s moderně vybavenými učebnami, ve druhé budově je domov mládeže, jehož kapacita je 85 žáků, v prostoru školy je dále venkovní hřiště, které slouží převážně k volnočasovým aktivitám, škola má dlouholetou tradici, je v provozu od roku 1962, škola má velkou spádovou oblast (Plzeň – sever), žáci dojíždějí i z jiných spádových oblastí, problematická je dopravní obslužnost

Počet žáků školy:        189

Počet tříd:                   10

Počet oborů:               3 (tříleté obory s výučním listem – Mechanik opravář motorových vozidel, Opravář zemědělských strojů, čtyřletý obor s maturitou – Sociální činnost)

Riziková místa:           rizikovým místem ve škole je prostor šaten a prostory WC v budově SŠ, rizikovým místem vnějšího okolí školy je zejména bezprostřední okolí školy, prostor před budovou domova mládeže, autobusové zastávky a průchod z náměstí do sídliště

 1. Informační zdroje

2.1  Vnitřní informační zdroje

Odborná a metodická literatura:

Učitelské noviny

Prevence – odborný časopis

Drogy – poznej svého nepřítele

Řekni drogám ne

Sám sebou

Griffinová, Musson, Allenová, Kissingerová: Cesta ke svobodě

Gábal I.: Etnické menšiny ve střední Evropě

Strejčková A. a kol: Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví

Moravské zemské muzeum: Romové – tradice a současnost

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění

Trestní zákoník č. 40/2009 Sb., v platném znění

Zákon o soudnictví ve věcech mládeže, č. 218/2003 Sb., v platném znění

Zákon o sociálně právní ochraně dětí, č. 359/1999 Sb., v platném znění

Audiovizuální zdroje: viz příloha č. 9

Webové stránky školy:         www.sskralovice.cz

e – mailová adresa ŠMP:        margit.chudackova@sskralovice.cz

2.2 Vnější informační zdroje

Webové stránky: viz příloha č. 10

Kontakty na organizace:

 • PPP Plzeň, Částkova78, Plzeň 326 00

Vedoucí pracoviště Plzeň – sever, tel: 377 468 172, e mail: pppps@quick.cz

 • Policie ČR, obvodní oddělení Manětínská 396, 331 41 Kralovice, tel: 373 396 466, fax: 373 396 301, e-mail: psoopkralo@mvcr.cz, vedoucí oddělení: komisař npor. Mgr. Petr Kabát, tel: 974 327 730
 • P- centrum, středisko pro primární prevenci, Plachého 6, Plzeň 301 00, tel. 377 220 325, 731 183 394, e mail: prevence@cppt.cz
 • K – centrum, kontaktní centrum, Havířská 11, Plzeň 301 00, tel./fax: 377 421 374, e mail: kcentrum@cppt.cz, internetové poradenství:dotazy@cppt.cz
 • Občanská poradna Plzeň, o.s. Koterovská41, 326 00 Plzeň, 377 456 468, 377 456 467, 777 964 563,  email: poradna@opplzen.cz
 • Ctirad Kozderka, Průběžná 821, 331 41 Kralovice, tel. 373 396 306
 • OSPOD, Městský úřad Kralovice, Manětínská 493, tel. 373 300 207
 • Linka důvěry a psychologické pomoci Plzeň, nonstop provoz, tel. 377 462 312, 605 965 822, e mail:ld.plzen@atlas.cz
 • Linka bezpečí, 116 111
 • Linka Bílého kruhu bezpečí: Husova 11, Plzeň, tel: 257 317 110 NONSTOP, bkb.cz
 • Centrum SOS Archa: 377 223 221, plzen@di­akoniecce.cz
 • Poradenské centrum Ledovec, Ledce1, 330 14 Ledce, mobil 776 100 101,Facebook Ledovec, o. s., e-mail: pc@ledovec.cz
 • Člověk v tísni o.p.s., regionální pobočka Plzeň, Mikulášské nám. 17, 326 00 Plzeň, tel. 377240 090
 • Krajský koordinátor primární prevence – Hana Dadučová, DiS, KÚ Plzeňského kraje, email: hana.daducova@plzensky-kraj.cz, tel. 377 195 321
 • Oblastní metodik prevence – PPP Plzeň – sever
 1. Analýza současné situace

Analýza problematiky rizikového chování žáků ve škole je důležitá pro zjištění aktuálního stavu, stanovení příčin rizikového chování a vytýčení cílů prevence.

V předchozím roce jsme se setkali na naší škole především s těmito typy rizikového chování: záškoláctví, nadměrné užívání mobilních telefonů, poškozování osob prostřednictvím sociálních sítí.

Ke stanovení cílů programu byla provedena evaluace preventivních aktivit loňského školního roku.

Z evaluace rizikového chování z předchozího roku vyplývá, že bychom měli vyžadovat striktní dodržování školního řádu a pravidel slušného a bezpečného chování, sledovat absenci žáků a při vyšším počtu zameškaných hodin včas přikročit k řešení této situace. Je třeba snížit jejich počet, dbát důsledně na kontrolu absence a v případě dlouhodobé či opakované absence žádat potvrzení od lékaře.

Pedagogové a zejména třídní učitelé by měli působit na klima ve třídě a snažit se důsledně dodržovat pravidla používání mobilních telefonů během vyučování dle školního řádu.

 1. Cíle MPP

4.1 Krátkodobé cíle

Pro žáky

 • na začátek studia je u všech oborů zařazen adaptační kurz. Jeho absolvování by mělo umožnit žákům lépe se poznat, spolupracovat a fungovat jako tým, ve kterém má každý svou důležitou roli. Tento kurz by měl zároveň vytvořit pozitivní vazby nejen ve třídě, ale i mezi žáky a třídním učitelem.
 • v průběhu celého školního roku budeme důsledně sledovat absenci všech žáků a pravidelně žákům připomínat nutnost řádné docházky do školy k úspěšnému ukončení studia
 • v průběhu školního roku se budeme snažit snížit počet zameškaných hodin u žáků všech oborů
 • zorganizujeme přednášky na témata z oblasti NNL, kouření, rizikového sexuálního chování, první pomoci, bezpečnosti v dopravě, domácího násilí, kyberšikany atd.
 • v průběhu září a října vytvoříme nabídku volnočasových aktivit pro ubytované žáky, především je důležité nabídnout sportovní a zájmové aktivity, kterými vyplní smysluplně volný čas
 • v průběhu školního roku provedeme monitoring rizikového chování
 • v průběhu roku budeme důsledně dbát na dodržování školního řádu a zásad slušného chování
 • účast v projektu Nenech to být

Pro rodiče

 • budeme se snažit zlepšit spolupráci s rodiči a motivaci rodičů k většímu zájmu o prospěch a absenci jejich dětí, budeme je motivovat k účasti na třídních schůzkách i dnech otevřených dveří školy

Pro učitele

 • během školního roku budou pedagogičtí pracovníci absolvovat tematické semináře s tématy, které si sami vybrali

4.2 Dlouhodobé cíle

 • vytvořit funkční preventivní program školy tím, že se do jeho tvorby a realizace zapojí všichni pedagogičtí pracovníci školy
 • získat podporu a pochopení všech pedagogických pracovníků školy v otázce nutnosti prevence a její realizace, podporovat průběžné vzdělávání pedagogů v oblasti prevence rizikového chování
 • zlepšovat komunikační a asertivní dovednosti žáků, zlepšovat jejich sebeovládání a nenásilné zvládání konfliktů formou interaktivních metod přímo ve výuce
 • zvyšovat sociální kompetence žáků, vést je k zodpovědnosti za svoje chování
 • neustálým zlepšováním školního prostředí a podpory pozitivního klimatu ve škole zajistit žákům příjemné a podnětné prostředí, aby do školy chodili „rádi“
 • zapojit jiné organizace do preventivního programu školy, využívat nabízené programy nestátních organizací, financovat další vzdělávání pedagogů
 • usilovat nadále o dobré vztahy mezi školou a rodinou, podporovat rodiče ve spolupráci se školou
 • podporovat volnočasové aktivity a zájmové kroužky pro lepší využívání volného času žáků
 • pravidelně navštěvovat a vyhledávat tematická divadelní a filmová představení, přednášky a besedy s odborníky, nabízet četbu knih a časopisů s danou tematikou tak, abychom zvyšovali informovanost žáků v problematických oblastech
 • nabídnout rodičům didaktické materiály a poradenskou činnost v pravidelných konzultačních hodinách
 • seznámit všechny pracovníky školy s programem proti šikanování
 • snížit počet rizikového chování u žáků školy (záškoláctví, potírání projevů šikany, agrese, nadřazenosti atd.)
 • vytvořit dlouhodobou funkční strategii školy v oblasti primární prevence
 • vytvořit právní vědomí, mravní a morální hodnoty, společenské normy
 • udržet příznivé sociální klima – pocit důvěry, atmosféru pohody a klidu
 • podporovat výchovu ke zdravému životnímu stylu a osvojení pozitivního sociálního chování
 1. Metody práce

Preventivní program je koncipován jako dlouhodobý a komplexní.

5.1 Aktivity pro žáky

Celoročně

Výukové bloky – zaměřené na nespecifickou prevenci, která se zabývá posilováním zdravého způsobu života, vlastního sebehodnocení, posílením vztahů s vrstevníky a rodinou, otevřenost a komunikaci (realizace ŠMP, učitelé ON a odborných předmětů, PPP), nástěnka – zaměřená na aktuální téma.

Celoročně

Sportovní soutěže

Účast na celoročních sportovních soutěžích v rámci vyučování i ve volném čase podporuje zájem žáků o smysluplné využívání volného času a podporuje zdravý životní styl.

Celoročně

Dobrovolnictví DORA

Celoroční aktivita našich žáků oboru Sociální činnost, která pozitivně působí na morální hodnoty a postoje a rozvíjí zájem o pomoc handicapovaným, smysluplně vyplňuje jejich volný čas.

Celoročně

Charitativní sbírky Světluška a Srdíčkový den

Celoroční aktivita žáků ubytovaných na domově mládeže, která podporuje zájem o celospolečenské problémy a dobrovolnou aktivitou se zapojit do pomoci potřebným. Aktivita je pořádaná ve volném čase žáků.

Specifická všeobecná primární prevence

přednášky a interaktivní besedy (v rámci školy, spolupráce s PPP, s dalšími organizacemi)

 • volnočasové aktivity – sportovní, kulturní (úsek mimo vyučování)
 • sportovní akce – jednorázové
 • poradenská činnost – školní poradenské pracoviště (výchovný poradce, školní metodik prevence, školní speciální pedagog, kariérový poradce)
 • kulturní akce – zájezdy do zahraničí, na výstavy, návštěvy kina, exkurze

Přehled akcí PP Specifická prevence

Adaptační kurz 1. ročníků

Jednorázová aktivita s návazností na další práci má především seznamovací charakter žáků mezi sebou i s třídními učiteli, TU má možnost monitorovat potencionální problémové žáky či problémové situace, kurz organizuje ŠMP ve spolupráci s TU, předpokládaný počet žáků v programu – 53. Výstupem je seznámení žáků a počátek dobré spolupráce.

První pomoc

Neviditelná výstava – Praha

Návštěva psychiatrického oddělení FN Plzeň – Den duševního zdraví

Přednáška o dobrovolnictví – DSP – Bc. Libor Formánek, DiS. + organizace DORA Plzeň

Webinář HIV

Bílý kruh bezpečí

Přednáška na téma „kyberšikana“

(co to je?, právní důsledky, sankce, příklady z praxe …)

Dále dle aktuálnosti a časových možností

Přednášky k tématům poruchy příjmu potravy, zdravý životní styl, kouření, první pomoc, láska a vztahy, zubní hygiena – péče o chrup, alkoholismus, bezpečnost v dopravě – dle aktuálnosti a časových možností

Naučná stezka Plasy – pohyb jako součást zdravého životního stylu, v rámci Zdravotní tělesné výchovy a Biologie a ekologie

Naučná stezka Rabštejn

Školní výlety, lyžařský a vodácký kurz

Aktivity jednotlivých tříd, které podporují spolupráci a sounáležitost jednotlivých skupin, během neformální aktivity TU monitoruje složení skupiny a kooperaci, problémové žáky či aktivity.

Specifická selektivní či indikovaná prevence není v současné době plánovaná, ale v případě, že se objeví problém ve skupině (třídě), případně u jednotlivce, bude zahájena práce ve spolupráci s dalšími odborníky na prevenci právě u těchto specifických případů.

Přehled témat souvisejících s PP realizovaných v rámci jednotlivých předmětů

Třída předmět téma
všechny třídy Tělesná výchova sport jako zdravý životní styl, fair play jednání
1.S Psychologie prevence drogových závislostí a jiných závislostí
1.S Osobnostní výchova komunikace v sociální péči
1.A Občanská nauka malé sociální skupiny a vztahy v nich, šikana
1.O Občanská nauka malé sociální skupiny a vztahy v nich, šikana
2.S Osobnostní výchova etika a morálka, psychohygiena
2.S Sociální služby prevence kriminality dětí a mládeže
2.S Psychologie neschopnost zařadit se do společnosti, závislost na drogách a alkoholu
2.S Německý jazyk lidské tělo a zdraví
2.A Občanská nauka kriminalita, radikalismus, extremismus, právní minimum
2.O Občanská nauka kriminalita, radikalismus, extremismus, právní minimum
2.O Český jazyk a literatura životní styl
3.S Speciální pedagogika problematika poruch chování
3.S Právo základní pojmy teorie práva, ochrana práv dětí a mladistvých
3.S Psychologie problematika chování v adolescenci a pubescenci
3.S Sociální služby pomoc lidem s drogovou aj. závislostí
3.S Německý a anglický jazyk lidské tělo a zdraví
3.S Občanská nauka zdraví a jeho ochrana, vývoj a rozvoj osobnosti
3.A Český jazyk a literatura kultura osobního projevu
3.A Německý jazyk správné stravovací návyky
3.O Český jazyk a literatura kultura osobního projevu
3.O Německý jazyk správné stravovací návyky
4.S Sociální služby terénní sociální služby, problematika sociálně vyloučených lokalit
4.S Psychologie duševní hygiena
4.S Zdravotní tělesná výchova životospráva
4.S Konverzace v anglickém jazyce zdraví, multikulturalismus, zdravé stravovací návyky
4.S Právo trestní odpovědnost, trestné činy, tresty
4.S Konverzace v německém jazyce sport, zdraví, mládež a její problémy
4.S Občanská nauka politické ideologie, multikulturní soužití, etika, mravní hodnoty a postoje

 

5.2 Aktivity pedagogů

 • Vzdělávací semináře pedagogů (v rámci školy, KCVJŠ, NIDV, CPPT, ZČU aj.)
 • vzdělávání ŠMP – absolvování seminářů dle nabídky odborných pracovišť a PPP Plzeň
 • vzdělávání VP – semináře dle nabídky
 • pro všechny pedagogy – dle aktuálních potřeb
 • porady pedagogů – ŠMP informuje ostatní pedagogy o novinkách v resortu PP
 • aktuality v rámci PP jsou vyvěšovány na nástěnku ve sborovně, rozesílány e-mailem

5.3  Spolupráce s rodiči

 • Rodiče mohou kontaktovat pedagogické pracovníky pomocí e-mailu, telefonu nebo si mohou domluvit osobní schůzku.
 • Na začátku roku jsou rodiče informováni o konzultačních hodinách třídních učitelů, ŠMP,VP, KP a ŠSP
 • Na začátku studia jsou rodiče informováni o realizaci preventivních aktivit na škole a podepisují generální informovaný souhlas s preventivní činností.
 • Jednou za pololetí jsou realizovány třídní schůzky.
 • Na třídních schůzkách jsou rodiče informováni o postupech v rámci prevence rizikového chování, aktuálně o kouření nezletilých žáků.
 • Na třídních schůzkách jsou zjišťovány potřeby rodičů
 • Známky ze všech předmětů jsou zveřejňovány pomocí elektronického systému Bakaláři, průběžná aktualizace je samozřejmostí.
 • Členem Školské rady SŠ Kralovice je také zástupce z řad rodičů (podílí se aktivně na školních aktivitách).
 • V případě problému (výchovného, studijního, zdravotního, sociálního atd.) s žákem jsou rodiče školou kontaktováni, informováni o problému. Společně (žák, rodiče, škola) problém řeší.
 • Rodiče mají PP k dispozici na webových stránkách školy.
 • Rodiče jsou hromadně informováni prostřednictvím elektronického systému Bakaláři o všech změnách ve školním rozvrhu, o školních akcích a dalších aktivitách.
 1. Plán evaluace

Zda bylo dosaženo cílů preventivního programu, budeme zjišťovat pozorováním po celou dobu běhu preventivních aktivit ve školním roce.  V průběhu celého roku budou probíhat jednotlivé preventivní aktivity, po jejichž skončení získáme dotázáním a zhodnocením zpětnou vazbu od žáků i pedagogů.

V červnu zhodnotíme a sečteme počet zameškaných hodin a vyhodnotíme, zda došlo k poklesu absence u žáků všech oborů. Dále vyhodnotíme, formou krátkého dotazníku pro ubytované žáky, zda byla zprostředkována žákům v průběhu roku dostatečná nabídka volnočasových aktivit.

Preventivní program může být doplňován dle potřeby na základě získání dalších poznatků.

7. Přílohy

 1. Školní program proti šikanování, kyberšikaně
 2. Útok aktivního střelce
 3. Postup školy při omlouvání absence a vzniku záškoláctví
 4. Strategie předcházení školní neúspěšnosti
 5. Klíč pro komunikaci s osobou s autismem
 6. Vyhodnocení ohroženosti měkkého cíle
 7. Přehled nabídky volnočasových aktivit v Kralovicích
 8. Slovníček odborných pojmů
 9. Seznam audiovizuálních zdrojů
 10. Internetové zdroje
 11. Krizové plány školy – strategie postupu řešení v případě zjištění rizikového chování (17)