Střední škola, Kralovice, nám. Osvobození 32 je partnerem s finančním příspěvkem projektu

„Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji“

Registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008356

Období realizace projektu:                                1. 1. 2018 – 31. 12. 2020

Výše finanční podpory pro Plzeňský kraj:            87 152 623,71 Kč

Výše finanční podpory pro naši školu:                  4 119 082 Kč

 

Cíl projektu:

Projekt řeší komplexní rozvoj odborného vzdělávání na středních školách Plzeňského kraje zejména s důrazem na technické a řemeslné obory. Realizovány jsou aktivity zaměřené na rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků, motivační aktivity pro žáky mateřských, základních a středních škol v oblasti polytechnického vzdělávání, probíhají semináře a workshopy pro rozvoj kariérového poradenství a čtenářské a matematické gramotnosti a dovybavují se odborné učebny na zapojených středních školách.  

V rámci projektu dochází k modernizaci vybavení na středních školách. Inovované prostředí vybavené moderními přístroji přispívá k rozvoji partnerských středních škol jako center technického a přírodovědného vzdělávání v příslušných regionech Plzeňského kraje. Toto moderní zázemí zkvalitňuje podmínky pro výkon práce pedagogů, kteří tak dále rozvíjejí své odborné kompetence, které mohou aplikovat ve výuce.

Ve spolupráci se ZČU proběhne soutěž robotiky. Plzeňský kraj také pořádá kempy pro žáky středních, základních a mateřských škol, které jsou nabídnuty i žákům z ostatních škol, které nejsou zapojeny do projektu. Letní kempy jsou zaměřené na polytechnické vzdělávání, výuku odborného německého jazyka, robotiku a podnikavost.

Dochází také k posílení kariérového poradenství na školách zejména formou informační, metodické a materiálové podpory pedagogických pracovníků. Podpora kariérového poradenství v průběhu projektu probíhá prostřednictvím několika dílčích aktivit, např. formou seminářů pro ředitele partnerských středních škol či semináře na téma prevence předčasných odchodů ze vzdělávání.

Jedním z cílů projektu je také rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti. Na školách v souvislosti s tím dochází k dovybavení a modernizaci učeben vhodných pro výuku těchto dovedností, probíhají workshopy a motivační aktivity k rozvoji čtenářské a matematické gramotnosti u žáků středních škol. Vznikají například čtenářské kluby, školní časopisy či probíhají projektové dny.

Do projektu je zapojeno 14 středních škol Plzeňského kraje, které jsou partnery projektu s finančním příspěvkem. Spolupracuje v rámci jednotlivých klíčových aktivit dalších 71 základních a 13 mateřských škol v plzeňském regionu.

 

Zapojené základní školy spolupracující se Střední školou Kralovice:

Základní škola Kralovice

Základní škola Plasy

Základní škola Kaznějov

Základní škola Dolní Bělá

Základní škola Všeruby

 

Cíle projektu budou naplňovány klíčovými aktivitami:

KA 1 Řízení projektu

KA 2 Podpora polytechnického a odborného vzdělávání (zájmové volnočasové aktivity a exkurze pro žáky)

KA 3 Rozvoj kariérového poradenství

KA 4 Podpora čtenářské a matematické gramotnosti