Střední škola, Kralovice, nám. Osvobození 32

Vzdělávací nabídka pro školní rok 2020/2021

pro školní rok 2020/2021 nabízí Střední škola Kralovice dva učební a jeden maturitní obor

číslo oboru název oboru název ŠVP určeno pro povinná lékařská prohlídka délka studia počet přijímaných
2368H/01 Mechanik opravář motorových vozidel Automechanik chlapce i dívky ano 3 roky 30
4155H/01 Opravář zemědělských strojů Opravář zemědělských strojů chlapce i dívky ano 3 roky 30
7541M/01 Sociální činnost Sociální činnost dívky i chlapce ano 4 roky 30
 

Podmínky přijetí do učebních a studijních oborů

(jednotná kritéria přijímacího řízení pro všechny obory vzdělání pro školní rok 2020/2021)

 

Tříleté učební obory (poskytující střední vzdělání s výučním listem)

1. Vyplnění přihlášky ke studiu včetně potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti pro daný obor studia.

2. Vysvědčení z posledních dvou ročníků ZŠ (pokud je klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce ověřena školou, ve které uchazeč studoval, nemusí uchazeč doklady nebo jejich ověřené kopie předkládat).

3. Žáci budou přijati na základě studijních výsledků ze základní školy bez přijímací zkoušky.

4. Uchazeč použije k přihlášení formulář přihlášky ke studiu stanovený MŠMT pro školní rok 2020/2021. Na přihlášce může uchazeč uvést dvě školy, na které se hlásí, uvede i jejich pořadí. Do přihlášky uchazeč uvede název a adresu školy a kód a název oboru vzdělání. Pořadí škol uvede uchazeč ve shodném pořadí pro obě školy a obory, do kterých podává přihlášku. Vyplněnou přihlášku zákonný zástupce a uchazeč podepíší. Vyplněnou a podepsanou přihlášku zašle uchazeč oběma školám uvedeným v přihlášce.

5. Při nástupu ke studiu musí doložit doklad (vysvědčení) o úspěšném ukončení ZŠ.

6. Přijatý uchazeč odevzdá zápisový lístek do 10 pracovních dnů od rozhodnutí  o přijetí. Rozhodnutí o přijetí se zveřejňuje na úřední desce školy a na webu školy.

 

Kritéria přijímacího řízení pro učební obory vzdělání a denní formu vzdělávání

1. Uchazeči jsou přijímáni bez přijímacích zkoušek na základě studijních výsledků ze ZŠ.

2. Předpokladem přijetí uchazeče je splnění podmínky zdravotní způsobilosti pro daný učební obor, předložení požadovaných dokladů, vyplnění a podání přihlášky ke studiu.

3. Po obdržení všech přihlášek stanoví škola pořadí žáků podle studijních výsledků na ZŠ – v každém oboru samostatně.

4. Uchazeči o učební obory (denní forma vzdělávání) jsou přijímáni podle studijních výsledků na konci předposledního a v 1. pololetí posledního ročníku ZŠ. Do bodového hodnocení se započítává:

– průměr známek na konci předposledního ročníku ZŠ,

– průměr známek v 1. pololetí posledního ročníku ZŠ.

5. V případě vyššího počtu uchazečů, než je počet přijímaných žáků, rozhoduje o přijetí pořadí uchazečů podle bodového hodnocení sestaveného ze studijních výsledků na ZŠ.

 

Čtyřletý studijní obor (poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou)

1.  Vyplnění přihlášky ke studiu včetně potvrzení zdravotní způsobilosti lékařem.

2. Vysvědčení z posledních dvou ročníků ZŠ (pokud je klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce ověřena školou, ve které uchazeč studoval, nemusí uchazeč doklady nebo jejich ověřené kopie předkládat).

3. Žáci ze ZŠ budou přijati na základě výsledků jednotné přijímací zkoušky a studijních výsledků ze základní školy. Jednotná přijímací zkouška se bude konat podle celostátního zadání z českého jazyka a matematiky. Kritérium úspěšnosti pro přijetí stanovil ředitel školy na minimálně 10% úspěšnosti u testu z matematiky a minimálně 15% úspěšnosti u testu z českého jazyka. Výsledky testů tvoří 60 % bodového hodnocení, studijní výsledky ze základní školy tvoří 40 % bodového hodnocení v rámci přijímacího řízení.

4. Uchazeč použije k přihlášení formulář přihlášky ke studiu stanovený MŠMT pro školní rok 2020/2021. Na přihlášce může uchazeč uvést dvě školy, na které se hlásí, uvede i jejich pořadí. Do přihlášky uchazeč uvede název a adresu školy a kód a název oboru vzdělání. Pořadí škol uvede uchazeč ve shodném pořadí pro obě školy a obory, do kterých podává přihlášku. Vyplněnou přihlášku zákonný zástupce a uchazeč podepíší. Vyplněnou a podepsanou přihlášku zašle uchazeč oběma školám uvedeným v přihlášce.

5.  Škola, kterou uchazeč uvedl v přihlášce jako první, ho pozve k vykonání testů přijímací zkoušky v termínu 14. dubna 2020. Škola, kterou uvedl v přihlášce jako druhou, ho pozve k vykonání testů přijímací zkoušky v termínu 15. dubna 2020.

Škola dále pozve k vykonání testů přijímací zkoušky v náhradním termínu (13. nebo 14. května 2020) uchazeče, který se pro vážné důvody k řádnému termínu nedostavil a svoji neúčast písemně do 3 dnů omluvil řediteli školy. Písemnou omluvu u nezletilých uchazečů podává řediteli školy zákonný zástupce uchazeče.

6. Při nástupu ke studiu musí doložit doklad (vysvědčení) o úspěšném ukončení ZŠ.

7.  Přijatý uchazeč odevzdá zápisový lístek do 10 pracovních dnů od rozhodnutí o přijetí. Rozhodnutí o přijetí se zveřejňuje na úřední desce školy a na webu školy.

 

Kritéria přijímacího řízení pro maturitní obor vzdělání a denní formu vzdělávání

1. Uchazeči jsou přijímáni na základě výsledků testů jednotné přijímací zkoušky a studijních výsledků ze ZŠ.

2. Předpokladem přijetí uchazeče je splnění podmínky zdravotní způsobilosti pro daný studijní obor, předložení požadovaných dokladů, vyplnění a podání přihlášky ke studiu.

3. Uchazeči o maturitní obor (denní forma vzdělávání) jsou přijímáni podle výsledků testů jednotné přijímací zkoušky a na základě studijních výsledků ze ZŠ na konci předposledního ročníku a v 1. pololetí posledního ročníku ZŠ. Do bodového hodnocení se započítává:

– průměr známek na konci předposledního ročníku ZŠ,

– průměr známek v 1. pololetí posledního ročníku ZŠ.

4. Předpokladem přijetí ke studiu je splnění kritéria úspěšnosti u testů podle jednotného celostátního zadání z českého jazyka a matematiky, které stanovil ředitel školy na minimálně 10% u testu z matematiky a minimálně 15% u testu z českého jazyka.

5. Výsledky testů jednotné přijímací zkoušky tvoří 60 % bodového hodnocení, studijní výsledky ze základní školy tvoří 40 % bodového hodnocení v rámci přijímacího řízení. V případě splnění kritéria vyšším počtem uchazečů, než je počet přijímaných žáků, rozhoduje o přijetí pořadí uchazečů podle bodového hodnocení sestaveného ze studijních výsledků na ZŠ (s podílem 40 %) a úspěšnosti u testů jednotné přijímací zkoušky (s podílem 60 %).

 

1. kolo přijímacího řízení

  • Pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání může uchazeč zvolit dvě školy (dva obory), určuje však i jejich pořadí.
  • Ředitel školy ukončí hodnocení uchazečů do dvou pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení ze strany CERMAT (vyhodnocuje jednotné testy přijímací zkoušky), stanoví pořadí uchazečů a zveřejní seznam přijatých uchazečů (na webu školy www.sskralovice.cz a úřední desce školy podle registračních čísel).
  • Pouze nepřijatým uchazečům, nebo jejich zákonným zástupcům, odešleme rozhodnutí o nepřijetí (přijatí uchazeči informaci o přijetí zjistí pouze na webu školy nebo úřední desce).
  • Uchazeč nebo jeho zákonný zástupce, musí po oznámení rozhodnutí potvrdit úmysl uchazeče vzdělávat se v příslušné střední škole odevzdáním zápisového lístku do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení ředitelem školy. 
  • Nepotvrdí-li uchazeč nebo jeho zákonný zástupce odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se v příslušné škole ve stanoveném termínu, zanikají posledním dnem lhůty pro odevzdání zápisového lístku právní účinky rozhodnutí ředitele o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v příslušné škole.
  • Zápisový lístek může uchazeč uplatnit pouze jednou.
  • Vysvědčení z ukončeného posledního ročníku základní školy se předkládá střední škole při zahájení vzdělávání.

 

První kolo přijímacího řízení do 1. ročníků pro školní rok 2020/2021

Termín pro 1. kolo přijímacího řízení:

– pro učební obory studia   (bez přijímací zkoušky)                                  22. 4. 2020

– pro maturitní obor studia  (s přijímací zkouškou)                                  od 22. 4. 2020

                                                                                             v termínu stanoveném platnou legislativou

– jednotné přijímací zkoušky pro obor 75-41-H/01 (celostátní zadání)     14. 4. 2020, 15. 4. 2020                                                                                                               

Termín podávání přihlášek pro 1. kolo přijímacího řízení:

–  pro všechny obory studia                                                                                do 1. 3. 2020  

 

Další kola přijímacího řízení

Termíny pro další kola budou vypsány dodatečně podle zájmu uchazečů v 1. kole a podle počtu volných míst.

 

Přijetí do vyššího než prvního ročníku (ve všech oborech)

 

1. Žádost o přijetí do vyššího než prvního ročníku – přihláška ke studiu.

2. Doklad o ukončení studia na předchozí škole. Doklady nebo jejich ověřené kopie o předchozím vzdělávání (vysvědčení).

3. Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti pro daný učební obor či studijní obor.

 

Přijímání cizinců

Aby mohl cizinec bezplatně studovat na střední škole v ČR, musí prokázat při přijímacím řízení znalost českého jazyka (prokazuje se pohovorem). Na žádost je ale prominuta přijímací zkouška z českého jazyka.

Pokud se cizinci hlásí k přijetí do prvního ročníku střední školy zřizované krajem nebo ústředním orgánem státní správy, postupuje ředitel podle platného předpisu o přijímání žáků a dalších uchazečů ke studiu ve středních školách zřizovaných státem s tím, že nestanoví žákovi přijímací zkoušku z českého jazyka, ale žák prokáže, že je schopen v českém jazyce plynně reagovat na otázky vztahující se k běžným situacím denního života.

Pokud se žák hlásí k zařazení do vyššího ročníku střední školy zřizované krajem nebo ústředním orgánem státní správy, postupuje ředitel střední školy v souladu s ustanovením školského zákona o přijímání žáků do vyššího ročníku a přihlédne k jeho znalosti českého jazyka a k úrovni dosaženého vzdělání, popř. mu určí rozdílovou zkoušku.

V případě, že žadatel o přijetí nebo o zařazení do vyššího ročníku nemá žádný doklad o svém předchozím studiu, ředitel střední školy rozhodne o jeho zařazení na základě ověření jeho znalostí a jeho prohlášení o dosaženém vzdělání.

Přijetí cizince ke studiu na střední škole je podmíněno prokázáním legálního pobytu na území ČR; tuto skutečnost musí prokázat řediteli školy nejpozději při zahájení vzdělávání. Pokud tuto podmínku cizinec nesplní, může ho ředitel školy přijmout ke studiu podmíněně, na dobu nezbytně nutnou k udělení dokladu, jímž oprávnění k pobytu prokáže.

Podmínkou je i předchozí splnění povinné školní docházky, nebo absolvování základní školy. Cizinec, který ukončil základní vzdělání na škole mimo Českou republiku, musí k žádosti o studium přiložit osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení.

V případě dokladů vyhotovených v jiném než českém jazyce přikládá uchazeč jejich úřední překlad do českého jazyka, pokud ředitel školy uchazeči nesdělí, že úřední překlad nevyžaduje. V případě dokladů vyhotovených ve slovenském jazyce se překlad do českého jazyka nevyžaduje.

 

Kralovice 10. 10. 2019
Mgr. Milan Oravec, ředitel školy

 

Automechanik – přihláška 2019

Opravář zemědělských strojů – přihláška 2019

Sociální činnost – přihláška 2019