Střední škola, Kralovice, nám. Osvobození 32

Nabídka povinných a nepovinných předmětů pro jarní a podzimní termín maturitní zkoušky 2020

Podle § 79 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitel školy určuje nabídku povinných a nepovinných maturitních zkoušek:

Společná část Profilová část

2 povinné zkoušky

1. Český jazyk a literatura

2. jeden z následujících předmětů:

        – Anglický jazyk

        – Německý jazyk

        – Matematika

 

Zkoušky se konají podle jednotného zkušebního schématu.

Český, anglický, německý jazyk (didaktický test, písemná zkouška, ústní zkouška)

Matematika (didaktický test).

 

Maximálně 2 nepovinné zkoušky.

Výběr z výše uvedených předmětů.
 

3 povinné zkoušky

2 povinné: 

    – Pečovatelství (povinná praktická zkouška na smluvním pracovišti z předmětů pečovatelství a zdravotní nauka)

    – Právo a sociální služby (povinná ústní zkouška před maturitní komisí)

 

1 povinně volitelná, výběr z následujících možností:

        – Psychologie (ústní zkouška před maturitní komisí)

        – Speciální pedagogika (ústní zkouška před maturitní komisí)

Maximálně 1 nepovinná zkouška (z předmětu, který si žák nezvolil jako povinně volitelný)

Výběr z následujících možností:

    – Speciální pedagogika (ústní zkouška před maturitní komisí)

    – Psychologie (ústní zkouška před maturitní komisí)

 

Český jazyk a literatura – seznam literárních děl k ústní zkoušce 

společné části maturitní zkoušky 

školní rok 2019/2020

Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce.

Žák vybírá 20 literárních děl. Seznam předloží nejpozději do 31. 3. 2020.

 

Světová a česká literatura do konce 18. století min. 2 literární díla
Světová a česká literatura 19. století min. 3 literární díla
Světová literatura 20. a 21. století min. 4 literární díla
Česká literatura 20. a 21. století min. 5 literárních děl

 

Seznam žáka může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora.

Minimálně dvěma literárními díly musí být zastoupena próza, poezie, drama.

 

Soubory ke stažení:

Seznam literárních děl – maturita 2020

Seznam literatury – formulář 2020

Jak se efektivně učit – soubor PDF.pdf (490,4 kB)

 

 

Anglický jazyk – témata pro ústní zkoušku 

společné části maturitní zkoušky

školní rok 2019/2020

 

1. Family and family activities

2. Customs and traditions

    The  typical Czech Christmas celebration

3. My city

    Famous Czech places/sights

4. Housing in the Czech Republic/English speaking countries

    My own house/flat

5. Praque

6. Education system of the Czech Republic

    My own school

7. Sports in the Czech Republic

    Specific sport of my choice

8. Fashion

9. Free time and entertainment, my hobbies

10. Time and Weather

11. Environment – problems, recycling, conservation

12. Australia, New Zealand

13. Travelling,  means of transport – advantages, disadvantages

14. Health and body care

15. Healthy diet/healthy way of life

16. An English cousine, czech cousine

      My family eating habits

17. Shopping

18. Means of communication

      The Internet

19. Mass Media in the Czech Republic

      Computer vs. Newspapers

20. Holidays/festivals in English speaking countries and in the Czech Republic

21. The Czech Republic, interesting places in the Czech Republic

22. The European Union

23.  The United Kingdom of Great Britain

24. Holidays, trips, my own holidays

25. The United States

 

Německý jazyk – témata pro ústní zkoušku 

společné části maturitní zkoušky

školní rok 2019/2020

 

1.    Alltagleben (Tagesprogramm)

2.    Familie und gemeinsame Aktivitäten (Meine Familie)

3.    Wohnen (Meine Stadt)

4.    Einkaufen, Geschäfte (Mode, Einkaufen)

5.    Zukunftspläne

6.    Ausbildung

7.    Ferien, Ausflüge (Meine besten Ferien)

8.    Sport

9.    Essen und Trinken (Gesunde Lebensweise, Rezept)

10.  Wetter, Jahreszeiten (Sommer, Winter)

11.  Reisen und Verkehr (Verkehrsmittel)

12.  Freizeit und Unterhaltung (Mein Wochenende)

13.  Reisen und Urlaub (Mein Traumurlaub)

14.  Gesundheit (Gesundheit; Gesunde Lebensweise)

15.  Persönliche Identifikation, Charakteristik, Familie (Familie)

16.  Ernährung (Essen und Trinken)

17.  Massenmedien (Internet)

18.  Sozialarbeit (Mein Praktikum)

19.  Gesellschaft ( Probleme der heutigen Jugend)

20.  Dienstleistungen

21.  Dienstleistungen (Kommunikationsmittel)

22.  Gesellschaft – Feste und Bräuche

23.  Geographie und Natur (Deutschland, Berlin)

24.  Wetter, Jahreszeiten (Frühling, Herbst)

25.  Geographie und Natur (Die Tschechische Republik, Prag)

 

Právo a sociální služby – témata pro ústní zkoušku 

profilové části maturitní zkoušky

školní rok 2019/2020

 

1)      Úvod do sociální politiky, sociální stát

2)      Sociální pojištění

3)      Státní sociální podpora

4)      Sociální pomoc

5)      Politika zaměstnanosti

6)      Rodinná politika

7)      Politika bydlení a politika vzdělávací

8)      Zdravotní politika státu

9)      Sociální služby, příspěvek na péči

10)    Sociální péče o lidi se závislostí

11)    Sociální péče o osoby bez přístřeší, terénní sociální práce

12)    Péče o rodinu, osvojení a pěstounská péče

13)    Ústavní péče

14)    Chudoba a sociální vyloučení – problematika sociálně vyloučených lokalit

15)    Dobrovolnictví a charitativní činnost

16)    Ústavní a správní právo

17)    Občanské právo 

18)    Rodinné právo

19)    Pracovní právo

20)    Trestní právo

 

 

Speciální pedagogika – témata pro ústní zkoušku 

profilové části maturitní zkoušky

školní rok 2019/2020

 

1.      Vymezení speciální pedagogiky.

2.      Vývoj vztahu společnosti k jedincům s postižením – filozofické, historické a sociální souvislosti.

3.      Jedinci se speciálními vzdělávacími potřebami v současné společnosti – integrativní a inkluzivní přístupy, kvalita života jedinců s postižením.

4.      Vzdělávání jedinců s handicapem.

5.      Legislativní normy a jejich vývoj v oblasti péče o osoby s postižením. Zaměstnávání postižených. Etiologie. Prevence.

6.      Ucelená rehabilitace, terapie. Diagnostika ve speciální pedagogice – metody, oblasti diagnostiky.

7.      Rodina s postiženým členem, rodina a senior.

8.      Mezilidská komunikace. Neverbální komunikace. Alternativní a augmentativní formy komunikace.

9.      Problematika osob s tělesným postižením.

10.   Problematika osob s mentálním postižením.

11.   Problematika osob se zrakovým postižením.

12.   Problematika osob se sluchovým postižením

13.   Problematika osob s narušenou komunikační schopností.

14.   Poruchy autistického spektra.

15.   Specifické vývojové poruchy učení.

16.   Pedagogika nadaných.

17.   Problematika osob s poruchami chování. Dělení poruch chování. Etiologie poruch chování. Neagresivní poruchy chování v dětském věku. Reedukace a resocializace. Primární, sekundární a terciární prevence.

18.   Kombinovaná postižení.

19.   Vybrané sociálně patologické fenomény – šikana, závislosti, syndrom CAN.

20.   Speciálně pedagogické aspekty práce se seniory.

 

Psychologie – témata pro ústní zkoušku 

profilové části maturitní zkoušky

školní rok 2019/2020

 
 

1. Psychologie jako věda

(předmět psychologie, historie psychologie, struktura psychologických věd, vztah k jiným vědním oborům, využití psychologie v praxi, význam psychologie pro práci a identifikaci s rolí sociálního pracovníka, základní psychologické pojmy a metody: psychika – její funkce a projevy, základní formy psychiky, psychika člověka s handicapem nebo v krizové životní situaci, vědomí a podvědomí, biologická a sociální determinace psychiky, psychologické metody)

 

2. Psychické procesy bezprostředního poznávání skutečnosti

(čití a vnímání, smyslová citlivost, vlastnosti a poruchy vnímání, mimosmyslové vnímání)

 

3. Psychické procesy zprostředkovaného poznávání skutečnosti

(představivost, eidetické představy, asociační zákony, typy a poruchy představivosti, fantazie a její druhy, tvořivost, metody rozvíjení tvořivosti)

 

4. Psychický proces zprostředkovaného a zobecněného poznávání skutečnosti

(myšlení, druhy myšlení a myšlenkové operace, poruchy myšlení, řeč, druhy a poruchy řeči, rozvoj řečových dovedností, jednání s lidmi s poruchou řeči)

 

5. Psychické procesy zvyšující efektivitu poznávání skutečnosti

(pozornost, druhy a poruchy pozornosti, činitelé ovlivňující pozornost, paměť, zákonitosti paměti, druhy a typy paměti, faktory zapamatování a zapomínání, poruchy paměti, psychologie učení, formy a druhy učení, zákony učení, podmínky učení, problematika jedinců s poruchami učení)

 

6. Psychické procesy subjektivního prožívání stavů a vztahů

(city a emoce, druhy, vlastnosti a poruchy citů, emocionální inteligence, rozvoj emoční inteligence, prožívání bolesti, strachu a úzkosti, reakce nemocného, možnosti ovlivnění psychologickými prostředky)

 

7. Psychologie osobnosti, osobnost sociálního pracovníka, typologie osobnosti

(vlastnosti a znaky osobnosti, metody poznávání osobnosti, činitelé podílející se na utváření a vývoji osobnosti, specifika osobnosti klientů v sociální péči, pozorování změn v osobnosti a chování klienta)

 

8. Aktivačně – motivační vlastnosti osobnosti

(motivace a motivační činitelé, zákonitosti a principy motivace lidského chování, potřeby jako nejsilnější motivační činitel, hierarchie potřeb, změny potřeb klientů sociální péče, aktivizace osobnosti klienta)

 

9. Vztahově – postojové a seberegulační vlastnosti osobnosti

(citové vazby, postoje, hodnoty  a charakter, sebeuvědomění, sebepoznání, sebehodnocení, sebekritika, svědomí, vůle a volní vlastnosti, sebepojetí a jeho vývoj)

 

10. Výkonové a dynamické vlastnosti osobnosti

(druhy schopností, inteligence, temperament a jeho vliv na prožívání a chování jedince)

 

11. Utváření osobnosti v náročných životních situacích a psychohygiena

(charakteristika NŽS, konflikty a modely jejich řešení, frustrace a deprivace a jejich následky, frustrační tolerance, stres a jeho průběh, stresory, prevence stresu, psychické obranné reakce na náročné situace, přiměřené a nepřiměřené způsoby řešení, význam psychohygieny, zdravý životní styl, relaxační techniky a jejich význam v práci sociálního pracovníka)

 

12. Sociální psychologie, socializace osobnosti

(sociálně- psychologické vlastnosti osobnosti, faktory ovlivňující socializaci, osobnost v sociálních situacích, sociální pozice a role, sociometrie, sociální percepce a faktory, které ji ovlivňují, vývoj sociálních vztahů v průběhu života)

 

13. Verbální a neverbální komunikace

(význam verbální komunikace v práci sociálního pracovníka, zásady komunikace s klienty, dětmi a spolupracovníky, rozhovor jako pracovní metoda sociálního pracovníka, komunikační překážky, poruchy komunikace, činitelé usnadňující komunikaci, charakteristika kvalitní komunikace, zásady verbální komunikace, specifické komunikační dovednosti sociálního pracovníka, navázání kontaktu, empatie, aktivní naslouchání, druhy nonverbální komunikace a její význam pro práci SP)

 

14. Asertivita a agresivita

(vymezení obou způsobů komunikace, význam asertivity a znalost asertivních technik, asertivní dovednosti, techniky zvládání agresivity)

 

15. Periodizace vývoje jedince

(zákonitosti vývoje, činitele ontogeneze, charakteristika jednotlivých vývojových období)

 

16. Zvláštnosti prenatálního a perinatálního vývoje jedince, psychosociální vývoj v období kojeneckém a batolecím

(interakce matky s dítětem, vliv psychiky na průběh těhotenství a vývoj plodu, faktory negativně ovlivňující vývoj plodu, psychomotorický vývoj novorozence, vhodné hry pro rozvíjení schopností)

 

17. Psychosociální vývoj předškolního věku, psychologická charakteristika školní zralosti a psychosociální problematika mladšího školního věku (prepuberta)

(psychosociální problematika, bolest u dětí, psychologické možnosti zvládání bolesti, význam hry a kresby jako diagnostické a terapeutické metody)

 

18. Psychické zvláštnosti puberty a adolescence

 

19. Psychické zvláštnosti období dospělosti, psychologická problematika stáří, nevyléčitelně nemocných a umírajících

(charakteristika jednotlivých období dospělosti, stárnutí a stáří, smrt, eutanázie, hospic- závažná psychologická, filozofická a etická problematika, zvláštnosti komunikace ve stáří, přístup k této skupině klientů)

 

20. Psychoterapie v praxi sociálního pracovníka, formování vztahu mezi klientem a s. pracovníkem, psychologický přístup ke klientům s handicapem, profesionální deformace, syndrom vyhoření

(zvláštnosti v přístupu k handicapovaným, profesionální chování)

 

Pečovatelství – témata pro praktickou zkoušku 

profilové části maturitní zkoušky

školní rok 2019/2020

1)      Osobní péče o klienta – hygiena klienta

a.       Ranní hygienická péče o nemocného na lůžku, příprava pomůcek

b.       Zabezpečení imobilního klienta, prevence pádů

2)      Osobní péče o klienta – koupání klienta

a.       Příprava pomůcek, příprava klienta ke koupeli

b.       Celková koupel klienta na lůžku (v koupelně)

3)      Úprava a přesun klienta

a.      Pomoc při oblékání/svlékaní, holení klienta

b.      Přesun klienta z lůžka na mechanický vozík za pomoci pomůcek k přesunu

4)      Péče o imobilního klienta na lůžku

a.       Úprava lůžka po délce a šířce s imobilním klientem

b.       Polohování imobilního klienta

5)      Péče o vyprazdňování klienta

a.       Hygienické vyprazdňování u mobilních a imobilních klientů upoutaných na lůžku

b.       Pomůcky pro inkontinentní klienty, použití pomůcek a jejich výměna

6)      Mobilizace klienta

a.       Vertikalizace klienta (do sedu, do stoje), přesun imobilního klienta

b.       Skupinové (cca 5 klientů) kondiční cvičení

7)      Příprava a podávání stravy

a.       Příprava/servírování stravy, orientace v dietním systému, zásady podávání stravy

b.       Pomoc při příjmu jídla a tekutin, podávání stravy pečovatelem

8)      Polohování nemocných

a.       Prevence dekubitů, odlehčování predilekčních míst

b.       Polohovací pomůcky (jejich význam a využití) při polohování klienta na lůžku

9)      Prevence nozokomiálních nákaz

a.       Dezinfekce rukou, dezinfekce pomůcek, dezinfekce prostředí klienta, úklid pokoje

b.       Zásady dezinfekce, používání ochranných pomůcek

10)  Ošetřovatelská dokumentace

a.       Práce s informacemi, získávání informací o klientech, rozhovor s klientem

b.       Vypracování individuálního plánu péče na základě získaných informací

11)  Péče o klienta s bolestí

a.       Úlevové polohy, aplikace tepla a chladu

b.       Obvazová technika – vhodný výběr obvazového materiálu, zhotovení obvazu na jednotlivých částech těla

12)  Sociální aktivizace klienta s demencí

a.       Výběr a příprava vhodné aktivizace vzhledem k druhu postižení a možnostem klienta

b.       Aplikace vhodné aktivizace – individuální práce s klientem

13)  Sociální aktivizace klienta se smyslovým postižením

a.       Příprava a realizace vhodné aktivizační činnosti vzhledem k typu klienta a druhu postižení

b.       Výběr a používání kompenzačních pomůcek, aplikace individuální smyslové aktivizace

14)  Pohybová aktivizace

a.       Zdravotní tělesná výchova u klientů v závislosti na jejich zdravotním stavu, cviky vedoucí k aktivizaci klienta v lůžku (aktivní a pasivní cvičení pod dohledem fyzioterapeuta)

b.       Nácvik chůze, kondiční skupinové cvičení

15)  Kompenzační pomůcky pro imobilní klienty

a.       Druhy kompenzačních pomůcek a jejich využití

b.       Přesun klienta za pomoci kompenzačních pomůcek k pohybu

Součástí praktické zkoušky je sledování dodržování etických zásad práce pečovatele, zásad komunikace s klientem a sledování a měření fyziologických funkcí.

Žák při zkoušce prokáže znalosti z oblasti anatomie a fyziologie člověka, praktické dovednosti v oblasti přímé obslužné péče o klienta a svoji schopnost komunikace, vystupování a přístup ke klientovi i personálu.

 

Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky 

Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky probíhá podle pravidel hodnocení prospěchu uvedených ve školním řádu v kapitole 4 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.
 
 

V Kralovicích 16. září 2019                                                                             Mgr. Alena Kupková