Střední škola, Kralovice, nám. Osvobození 32, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje v rámci Školského zákona a souvisejících předpisů, zejména za účelem vedení školní matriky a dalších agend nutných pro zajištění vzdělávacího procesu.

 

Dále škola zpracovává údaje zaměstnanců v rámci pracovněprávních vztahů, zejména vedení osobního spisu zaměstnance a dalších s tím souvisejících agend.

 

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS 8v4jrfy, emailem na adrese info@sskralovice.cz nebo poštou na adrese Střední škola, Kralovice, nám. Osvobození 32, 331 41 Kralovice. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a  dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

 

Jmenovaným pověřencem pro školu je Bc. Iveta Karbanová, tel: 724 913 249, email: iveta.rozsypalova@seznam.cz