NEBUĎTE SMUTNÍ, JSME S VÁMI! 

S nápadem přišli žáci závěrečného ročníku maturitního oboru Sociální činnost před Vánocemi. Jelikož nemohli za seniory v rámci odborných praxí, rozhodli se, že je podpoří alespoň na dálku svými dopisy a přáníčky. Celá akce vznikla spontánně během vyučovací hodiny a brzy se rozšířila i do ostatních tříd.  

Žáci v dopisech vyjadřovali své pocity v náročné covidové době, která negativně ovlivnila i je samotné. Jiné Vánoce, distanční výuka na dálku, obava a strach z maturit, nemožnost konání odborných praxí a hlavně absence sociálních vztahů – to vše je trápilo. Ale i důvody pro studium na naší škole, plány do budoucna a víra, že se již brzy situace zlepší a oni se budou moci vrátit do školy, se často objevovaly v dopisech seniorům. Žáky zajímaly též názory, prožitky a pocity samotných seniorů.  

Read More

Den otevřených dveří – online již podruhé

Pěkně z pohodlí domova, stačil k tomu internet, počítač, mobil nebo tablet. Tak snadné bylo dnes navštívit naši školu online.

Přestože jsme doufali, že epidemiologická situace se zlepší a umožní přivítat naše budoucí žákyně a žáky ve škole osobně, nestalo se tak. Proto jsme se rozhodli, zopakovat pro zájemce návštěvu v naší škole znovu v online formě.

Read More

Distanční vzdělávání od 4. ledna 2021

V návaznosti na usnesení vlády platí od 4. ledna 2021 až do odvolání u žáků středních škol zákaz osobní přítomnosti ve školách. Tento zákaz se vztahuje i na přítomnost žáků na praktické výuce. Ze zákona mají žáci povinnost účastnit se distančního vzdělávání. Jednotnou komunikační platformou pro distanční vzdělávání žáků naší školy je MS Teams.

Provoz ubytovacích školských zařízení se upravuje tak, že se zakazuje poskytování ubytování žákům škol v domovech mládeže.

Provoz školní jídelny není přerušen, připravují se pouze obědy. Školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Žáci pak mají možnost oběd odebrat pouze s sebou přístupem ze dvora školy. K odběru oběda se musí včas přihlásit (na https://www.strava.cz nebo telefonicky u vedoucí školní jídelny). Cizí strávníci mohou jídlo odebrat pouze s sebou přístupem ze dvora školy.

Provoz školy od pondělí 7. prosince 2020

V platnosti zůstávají všechna hygienická opatření uvedená v provozu školy od 25. listopadu 2020.

Nově je povolena prezenční výuka také pro zbývající třídy, které se dosud vzdělávaly distančně, a to v režimu rotační výuky – střídání tříd po týdnech. Cílem rotační (střídavé) výuky je organizovat vzdělávání po přechodnou dobu tak, aby se snížil počet žáků přítomných ve škole.

U oborů vzdělání, jejichž součástí je odborný výcvik, je naplněna podmínka rotační výuky u tříd, které mají v rozvrhu hodin střídavě týden teoretické výuky a týden odborného výcviku realizovaného na školních pracovištích nebo na reálných pracovištích u zaměstnavatelů. Tyto třídy se vzdělávají prezenčně podle stálého rozvrhu od 7. prosince 2020.

V sudých týdnech tak od 7. prosince 2020 na distanční výuce zůstávají třídy 2.S a 3.S (s výjimkou praxe, která probíhá prezenčně), v lichých týdnech na distanční výuce zůstává třída 1.S.

Pro výše uvedené případy je prezenční i distanční výuka povinná.

Plnění hejtmanem nařízené pracovní povinnosti má přednost před prezenční i distanční výukou. Vláda České republiky uložila hejtmanům od 25. listopadu 2020 přednostně ukončovat pracovní povinnost žákům posledních ročníků středních škol.

Provoz školy, domova mládeže a jídelny od středy 25. listopadu 2020

Provoz školy od středy 25. listopadu 2020
Je povolena osobní přítomnost:
• všech žáků závěrečných ročníků školy,
• žáků nižších ročníků při praktickém vyučování.
Praktické vyučování se uskutečňuje ve škole (maturitní obor), v dílnách školy (učební obory) nebo na pracovištích fyzických nebo právnických osob, které mají oprávnění k činnosti související s daným oborem vzdělání a uzavřely se školou smlouvu o obsahu a rozsahu praktického vyučování a podmínkách pro jeho konání. Na pracovišti fyzických nebo právnických osob se na praktické vyučování mohou vztahovat další pravidla pro příslušné provozy či činnosti.
Pro výše uvedené případy je prezenční výuka povinná.
Plnění hejtmanem nařízené pracovní povinnosti žáků oboru Sociální činnost má přednost před prezenční i distanční výukou.
Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.
Průběh prezenční výuky:
Prezenční výuka musí probíhat v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd/skupin se neslučují, ani jinak neprolínají). Nebude docházet ke kontaktu mezi žáky z různých tříd/skupin. 
Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
Z epidemiologického pohledu je zásadní zejména pravidelné větrání vnitřních prostor – v délce alespoň 5 minut během přestávek a zároveň jednou uprostřed každé vyučovací hodiny po dobu 5 minut, popřípadě každých 30 minut.
Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Žáci i zaměstnanci zároveň dodržují všechna hygienická opatření (mytí rukou, používání dezinfekce, rozestupy). Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách, a to i mimo areál školy. Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky. 
Sportovní kurzy a školní výlety se nemohou konat.
V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola či školské zařízení vždy povinna postupovat podle pokynů krajské hygienické stanice (KHS) a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně Ministerstvem zdravotnictví (či vládou ve formě krizových opatření).
U všech žáků (včetně těch, kteří se vzdělávají distančním způsobem) jsou umožněny prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník). O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy.

Provoz domova mládeže od středy 25. listopadu 2020
Ubytování může být poskytováno pouze:
• žákům, kteří mají prezenční výuku,
• žákům, jimž byla vládou uložena pracovní povinnost podle krizového zákona.
Žáci a zaměstnanci domova mládeže (i další osoby pohybující se v domově mládeže) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve společných prostorách domova mládeže. Zároveň dodržují všechna hygienická opatření (mytí rukou, používání dezinfekce, rozestupy). Nebude docházet ke kontaktu mezi žáky z různých výchovných skupin.
Je zakázán zpěv a sportovní činnosti.

Provoz školní jídelny od středy 25. listopadu 2020
Školní jídelna je v provozu.
Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost. Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet:
dezinfekci rukou u vstupu do jídelny,
• rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly,
• maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby,
• ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení při dodržení rozestupů mezi stoly,
ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce (vždy současně pouze jedna třída v jídelně při obědě, současně pouze jedna výchovná skupina v jídelně při snídani a při večeři) a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti.
Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky po celou dobu pobytu ve školní jídelně, s výjimkou doby konzumace stravy. 
Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem (take-away) ze dvora školy. Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd. 

Jak probíhal den otevřených dveří ONLINE?

V sobotu 21. listopadu 2020 jsme se sešli s našimi potenciálními žáky. Poprvé to pro nás bylo online. Napětí před prvním vstupem do éteru v devět hodin z nás postupně opadávalo a v dalších dvou vstupech, v deset a v jedenáct, už jsme se pomalu ale jistě stávali profesionály i v tomto způsobu komunikace. Učíme se totiž rychle. 🙂

Read More