Provoz školy od pondělí 7. prosince 2020

V platnosti zůstávají všechna hygienická opatření uvedená v provozu školy od 25. listopadu 2020.

Nově je povolena prezenční výuka také pro zbývající třídy, které se dosud vzdělávaly distančně, a to v režimu rotační výuky – střídání tříd po týdnech. Cílem rotační (střídavé) výuky je organizovat vzdělávání po přechodnou dobu tak, aby se snížil počet žáků přítomných ve škole.

U oborů vzdělání, jejichž součástí je odborný výcvik, je naplněna podmínka rotační výuky u tříd, které mají v rozvrhu hodin střídavě týden teoretické výuky a týden odborného výcviku realizovaného na školních pracovištích nebo na reálných pracovištích u zaměstnavatelů. Tyto třídy se vzdělávají prezenčně podle stálého rozvrhu od 7. prosince 2020.

V sudých týdnech tak od 7. prosince 2020 na distanční výuce zůstávají třídy 2.S a 3.S (s výjimkou praxe, která probíhá prezenčně), v lichých týdnech na distanční výuce zůstává třída 1.S.

Pro výše uvedené případy je prezenční i distanční výuka povinná.

Plnění hejtmanem nařízené pracovní povinnosti má přednost před prezenční i distanční výukou. Vláda České republiky uložila hejtmanům od 25. listopadu 2020 přednostně ukončovat pracovní povinnost žákům posledních ročníků středních škol.

Provoz školy, domova mládeže a jídelny od středy 25. listopadu 2020

Provoz školy od středy 25. listopadu 2020
Je povolena osobní přítomnost:
• všech žáků závěrečných ročníků školy,
• žáků nižších ročníků při praktickém vyučování.
Praktické vyučování se uskutečňuje ve škole (maturitní obor), v dílnách školy (učební obory) nebo na pracovištích fyzických nebo právnických osob, které mají oprávnění k činnosti související s daným oborem vzdělání a uzavřely se školou smlouvu o obsahu a rozsahu praktického vyučování a podmínkách pro jeho konání. Na pracovišti fyzických nebo právnických osob se na praktické vyučování mohou vztahovat další pravidla pro příslušné provozy či činnosti.
Pro výše uvedené případy je prezenční výuka povinná.
Plnění hejtmanem nařízené pracovní povinnosti žáků oboru Sociální činnost má přednost před prezenční i distanční výukou.
Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.
Průběh prezenční výuky:
Prezenční výuka musí probíhat v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd/skupin se neslučují, ani jinak neprolínají). Nebude docházet ke kontaktu mezi žáky z různých tříd/skupin. 
Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
Z epidemiologického pohledu je zásadní zejména pravidelné větrání vnitřních prostor – v délce alespoň 5 minut během přestávek a zároveň jednou uprostřed každé vyučovací hodiny po dobu 5 minut, popřípadě každých 30 minut.
Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Žáci i zaměstnanci zároveň dodržují všechna hygienická opatření (mytí rukou, používání dezinfekce, rozestupy). Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách, a to i mimo areál školy. Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky. 
Sportovní kurzy a školní výlety se nemohou konat.
V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola či školské zařízení vždy povinna postupovat podle pokynů krajské hygienické stanice (KHS) a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně Ministerstvem zdravotnictví (či vládou ve formě krizových opatření).
U všech žáků (včetně těch, kteří se vzdělávají distančním způsobem) jsou umožněny prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník). O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy.

Provoz domova mládeže od středy 25. listopadu 2020
Ubytování může být poskytováno pouze:
• žákům, kteří mají prezenční výuku,
• žákům, jimž byla vládou uložena pracovní povinnost podle krizového zákona.
Žáci a zaměstnanci domova mládeže (i další osoby pohybující se v domově mládeže) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve společných prostorách domova mládeže. Zároveň dodržují všechna hygienická opatření (mytí rukou, používání dezinfekce, rozestupy). Nebude docházet ke kontaktu mezi žáky z různých výchovných skupin.
Je zakázán zpěv a sportovní činnosti.

Provoz školní jídelny od středy 25. listopadu 2020
Školní jídelna je v provozu.
Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost. Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet:
dezinfekci rukou u vstupu do jídelny,
• rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly,
• maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby,
• ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení při dodržení rozestupů mezi stoly,
ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce (vždy současně pouze jedna třída v jídelně při obědě, současně pouze jedna výchovná skupina v jídelně při snídani a při večeři) a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti.
Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky po celou dobu pobytu ve školní jídelně, s výjimkou doby konzumace stravy. 
Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem (take-away) ze dvora školy. Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd. 

Jak probíhal den otevřených dveří ONLINE?

V sobotu 21. listopadu 2020 jsme se sešli s našimi potenciálními žáky. Poprvé to pro nás bylo online. Napětí před prvním vstupem do éteru v devět hodin z nás postupně opadávalo a v dalších dvou vstupech, v deset a v jedenáct, už jsme se pomalu ale jistě stávali profesionály i v tomto způsobu komunikace. Učíme se totiž rychle. 🙂

Read More

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ sobota 21. listopadu 2020 ONLINE

Jsme online – buďte s námi online

Nepříznivá epidemiologická situace nám bohužel neumožňuje, abychom zájemce o studium osobně přivítali v naší škole. Nechceme vás ale připravit o možnost  seznámit se blíže s místem, kde hodláte strávit svoje další studium. A proto jsme na vás připraveni v online podobě.

Read More

Distanční vzdělávání od 2. listopadu 2020

V návaznosti na usnesení vlády platí nadále až do odvolání u žáků středních škol zákaz osobní přítomnosti ve školách. Tento zákaz se vztahuje i na přítomnost žáků na praktické výuce. Ze zákona mají žáci povinnost účastnit se distančního vzdělávání. Jednotnou komunikační platformou pro distanční vzdělávání žáků naší školy je MS Teams.

Provoz ubytovacích školských zařízení se upravuje tak, že se zakazuje poskytování ubytování žákům škol v domovech mládeže.

Provoz školní jídelny není přerušen, připravují se pouze obědy. Školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Žáci pak mají možnost oběd odebrat pouze s sebou přístupem ze dvora školy. K odběru oběda se musí včas přihlásit (na https://www.strava.cz nebo telefonicky u vedoucí školní jídelny). Cizí strávníci mohou jídlo odebrat pouze s sebou přístupem ze dvora školy.

Usnesením vlády České republiky vláda ukládá žákům pracovní povinnost poskytování péče v zařízeních sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu.
Pracovní povinnost se vztahuje i na žáky posledních dvou ročníků našeho maturitního oboru Sociální činnost. Po dobu plnění pracovní povinnosti jsou žáci omluveni z účasti na teoretické i praktické výuce. Tato pracovní povinnost bude zohledněna v praktickém vyučování a praktické přípravě.

Přechod na distanční vzdělávání od 14. října 2020

Vláda České republiky vydala usnesení:

– ze dne 12. října 2020 č. 1022, o přijetí krizového opatření s účinností ode dne 14. října 2020 od 0:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod.,

– ze dne 12. října 2020 č. 1021, o přijetí krizových opatření s účinností ode dne 14. října 2020 od 0:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod.

V návaznosti na usnesení vlády s účinností od 14. října 2020 platí u žáků středních škol zákaz osobní přítomnosti ve školách. Tento zákaz se nově vztahuje i na přítomnost žáků na praktické výuce. Ze zákona mají žáci povinnost přejít na distanční vzdělávání. Jednotnou komunikační platformou pro distanční vzdělávání žáků naší školy je MS Teams.

Provoz ubytovacích školských zařízení se upravuje tak, že se zakazuje poskytování ubytování žákům škol v domovech mládeže.

Provoz školní jídelny není přerušen, připravují se pouze obědy. Školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Žáci pak mají možnost oběd odebrat pouze do jídlonosiče s sebou přístupem ze dvora školy. K odběru oběda se musí včas přihlásit (na https://www.strava.cz nebo telefonicky u vedoucí školní jídelny). Cizí strávníci mohou jídlo odebrat pouze do jídlonosičů s sebou přístupem ze dvora školy.

Podle usnesení vlády je dále ve dnech 26. a 27. října 2020 zakázána osobní přítomnost žáků středních škol na vzdělávání. Na tyto dny jsou opatřením ze dne 8. října 2020, č.j. MSMT-39185/2020-1, stanoveny dny volna. V těchto dnech neprobíhá žádná (ani distanční) výuka.

Ve dnech 29. a 30. října 2020 následují podzimní prázdniny.

V týdnu od 26. do 30. října 2020 je školní jídelna mimo provoz.

Provoz školy od 5. do 18. října 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

informuje o vydání nařízení č. 6/2020 a nařízení č. 7/2020 Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje – omezení provozu zařízení poskytujících vzdělávání a volnočasové aktivity s účinností od 5. 10. 2020 od 00:00 hodin do 18. 10. 2020 do 23:59 hodin, k dispozici na webových stránkách krajské hygienické stanice.

V návaznosti na výše uvedené změny k omezení provozu škol platí:

u středních škol a konzervatoří se zakazuje osobní přítomnost žáků ve školách. Tento zákaz se nevztahuje na praktické vyučování.

Na území okresů Domažlice, Klatovy, Plzeň-město, Plzeň-jih, Plzeň-sever a Tachov:

Tam, kde se uplatňuje tento zákaz, škola přechází povinně na distanční vzdělávání, distanční vzdělávání je povinné rovněž pro žáky. Praktické vyučování probíhá standardně prezenčně, a to jak ve školách, tak u zaměstnavatelů.

Kufříky s nářadím pro žáky 1. ročníků učebních oborů

V úterý 29. září 2020 jsme již poosmé předávali našim žákům prvních ročníků učebních oborů Mechanik opravář motorových vozidel a Opravář zemědělských strojů kufříky s ručním nářadím, které jako podporu pro žáky technických učebních oborů připravil Plzeňský kraj ve spolupráci s firmou NET4GAS. Vzhledem k současné epidemiologické situaci se předávání uskutečnilo v učebnách školy pro každou třídu samostatně. Kufříky s nářadím předal pan Jaroslav Sokol, vedoucí organizace školství Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje a ředitel školy Mgr. Milan Oravec.

Jsme rádi, že tento dar můžeme našim žákům věnovat. Není to jediná podpora, kterou Plzeňský kraj žákům učebních oborů poskytuje. Další z nich je příspěvek na ubytování žáků v domově mládeže ve výši 500,- Kč měsíčně.

Tato materiální a finanční podpora bude pokračovat i v dalších letech, což je jistě motivace a výzva pro budoucí zájemce o studium uvedených oborů na naší škole.